Stanovisko Slovenskej výtvarnej únie k dokumentu Zelená kniha – Green Paper

Stanovisko Slovenskej výtvarnej únie

k iniciatíve Európskej komisie pod názvom Zelená kniha

 

1/ Oceňujeme, že Zelená kniha môže pomôcť zmeniť názor verejnosti na kultúru a umenie. To môže viesť k pozitívnejším vzťahom medzi verejnosťou a umelcami, medzi verejnosťou a umením, alebo všeobecnejšie: medzi verejnosťou a kultúrou.

Veľmi oceňujeme novú iniciatívu Androully Vassiliou, európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, multilingualizmus a mládež. Vítame, že sa v Zelenej knihe objavujú tvrdenia takmer totožné s našimi, ktoré verejne zdôrazňujeme už dlhý čas: že umenie a kultúra nie sú iba otázkou zábavy či luxusu, nie sú dokonca niečo zbytočné, ale sú naopak veľmi dôležité aj z pohľadu ekonomiky. V rozpore s dosť rozšíreným názorom ich príspevok pre celkový rozvoj spoločnosti a štátu zďaleka nie je marginálny.

Na ilustráciu uvádzame citáty zo Zelenej knihy Zelena_kniha.pdf:

„Mnohé nedávne štúdie  dokázali, že kultúrny a kreatívny priemysel predstavujú vysoko inovačné spoločnosti s veľkým hospodárskym potenciálom a je jedným z najdynamickejších sektorov v Európe. Jeho príspevok na tvorbu HDP EÚ predstavuje približne 2,6 %, vyznačuje sa vysokou mierou rastu a poskytuje kvalitné pracovné miesta pre približne 5 miliónov ľudí v celej EÚ-27.“ (Zelená kniha, strana 2)

„Okrem toho, že kultúrny a kreatívny priemysel priamo prispieva na tvorbu HDP, zároveň je významnou hnacou silou hospodárskych a sociálnych inovácií v mnohých ďalších odvetviach.“ (Zelená kniha, strana 3)

 

Z nedávnej štúdie realizovanej spoločnosťou TERA Consultants v marci 2010 pre Medzinárodnú obchodnú komoru vyplynulo, že kultúrny a kreatívny sektor v 27 krajinách EÚ vytvoril v roku 2008 odhadom takmer 560 miliárd Eur pridanej hodnoty, čo predstavuje 4,5%-ný príspevok do celkového HDP Európskej únie. Keď k tomu pripočítame súvisiace sektory ako výroba a predaj tovaru a pridružené sektory ako doprava, pridaná hodnota je približne 860 miliárd Eur, predstavujúcich odhadom 6,9%-ný podiel HDP. Z pohľadu zamestnanosti zodpovedá kultúrny a kreatívny sektor v roku 2008 za 8,5 milióna pracovných miest alebo 3,8% celkovej pracovnej sily. Ak berieme do úvahy aj súvisiace sektory, zamestnanosť je 14 miliónov alebo 6,5% celkovej pracovnej sily Európskej únie:

http://www.teraconsultants.fr/assets/publications/PDF/2010-Mars Etude_Piratage_TERA_full_report-En.pdf  

 

Čo môžeme (alebo mali by sme) urobiť pre zmenu všeobecných názorov verejnosti na kultúru a umenie:

A/ Môžeme využiť  aktuálnu iniciatívu Európskej komisie pre naštartovanie a podporu diskusie na národnej úrovni:

– s verejnosťou všeobecne (najefektívnejšia by bola s účasťou masovokomunikačných prostriedkov)

–   s umelcami zo všetkých oblastí umenia

–   so zodpovednými predstaviteľmi  štátnej administratívy

B/ Môžeme využiť aktuálnu iniciatívu Európskej komisie pre naštartovanie a podporu diskusie na európskej úrovni:

 –  so zodpovednými predstaviteľmi  európskych inštitúcií a medzinárodných organizácii (Európska komisia, Európsky parlament, UNESCO, …)

–  medzi národnými asociáciami umelcov s cieľom vymieňať si pozitívne skúsenosti

C/ Môžeme odporučiť zodpovedným predstaviteľom na národnej i medzinárodnej úrovni začatie dlhodobého výskumu názorov a vzťahov verejnosti k umeniu a kultúre s cieľom zistiť súčasný reálny stav a na základe reálnych poznatkov vypracovať opatrenia na zlepšenie súčasného stavu

2/ Ak by bol vzťah medzi verejnosťou a umením či umelcami pozitívnejší, bolo by ľahšie urobiť niečo pre zlepšenie sociálneho a právneho postavenia umelcov

Kultúrny a tvorivý sektor sú ako celok v dobrej kondícii (pozri: The Economy of Culture, Study prepared for the European Commission, Directorate-General for Education and Culture, October 2006), ale najdôležitejšia časť z neho – umelci, bez ktorých tento sektor nemôže existovať – v dobrej “kondícii” rozhodne nie sú.  Umelci v európskych krajinách sú všeobecne v horšom postavení ako pracovníci v iných profesiách, ak porovnáme skupiny s rovnakým stupňom vzdelania, dĺžkou pracovnej aktivity a pod. (pozri: The Status of Artists in Europe, a study requested by the European Parliament’s committee on Culture and Education, completed in November 2006, author European Institute for Comparative Cultural Research, Bonn, and others).

Čo môžeme (alebo mali by sme) urobiť pre zlepšenie sociálneho a právneho postavenia umelcov:

Môžeme v súvislosti s iniciatívou Európskej komisie pod názvom Zelená kniha opäť pripomenúť predstaviteľom príslušných inštitúcií, že niečo by sa malo urobiť a pripraviť špecifické návrhy na zlepšenie postavenia umelcov na národnej úrovni. Ak by sme chceli vidieť situáciu z pozitívneho uhľa pohľadu, finančná a ekonomická kríza nie je dôvodom na zastavenie podpory kultúry, ale naopak dôvodom obnoviť pokusy na zlepšenie právneho a sociálneho postavenia umelcov:

“Európsky kultúrny a tvorivý sektor nie je iba základom pre kultúrnu rôznorodosť na našom kontinente, je zároveň jedným z našich najdynamickejších ekonomických sektorov. Zohráva dôležitú úlohu v úsilí o vyvedenie Európy z krízy,“ povedala Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, multilingualizmus a mládež (Brusel, 27.apríl 2010).

 

 3/ Odporúčame doplniť priamo do podtitulu „Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu“ tiež „a umelcov“, čiže zmeniť text na „Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu a umelcov“. Umelci sú najdôležitejšia súčasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu, preto odporúčame sústrediť sa viac na nich. Použitie iba termínu „priemysel“ je čiastočne zavádzajúce:

 

V dokumente Zelená kniha je uvedené, že väčšina kultúrneho a kreatívneho priemyslu pozostáva z jednej či dvoch osôb! Sme presvedčení, že pre zoskupenie 1 či 2 osôb je primeranejší termín „umelci“ než „priemysel“. A ak väčšina z 5 miliónov ľudí, spomenutých v Zelenej knihe, nie sú „priemysel“ ale „umelci“, je to dôvod pripomenúť – zdvorilo ale nahlas – sociálne a právne postavenie umelcov.

            Na ilustráciu citát zo Zelenej knihy:

„Ako bolo uvedené, mnohí podnikatelia v kultúrnom a kreatívnom priemysle sú malé až stredné podniky. Medzi nimi vo veľkej miere prevažujú podniky, v ktorých pracuje jedna až dve osoby a ktoré predstavujú nový typ „podnikajúcich jednotlivcov“ alebo „podnikajúcich pracovníkov v oblasti kultúry“, ktorých už nemožno zaradiť do pôvodne typických vzorov pracovníkov na plný pracovný úväzok.“ (Zelená kniha, strana 12)

 

4/ Odporúčame sústrediť sa viac na individuálnych tvorcov a problémy spojené s ich statusom, právnym, sociálnym a daňovým postavením, využijúc odporúčania z Bielej knihy pri rozvíjaní procesu, ktorý sa začal v súvislosti s projektom Zelená kniha.

– The White Book/ Le livre blanc – knižne publikované výsledky z niekoľkoročnej prípravy, zo stretnutí a diskusií na 1st European convention about social and legal rights of artists, Paris 2008; hlavným organizátorom projektu bola inštitúcia Maison des Artistes, Paríž, v spolupráci s členmi IAA/AIAP Europe a zástupcami ďalších organizácii z 23 európskych krajín:

http://conventioneuropeennedesartsvisuels.eu/francais/accueil.htm

– Biela kniha – rozšírené slovenské vydanie publikácie The White Book:

Biela_kniha.pdf   

5/ Pretože mnoho (alebo väčšina) umelcov pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako umelec v slobodnom povolaní a ich právne a sociálne postavenie v Európskej únii je v jednotlivých krajinách rozdielne,  navrhujeme zrovnoprávnenie týchto “pracovníkov” s inými profesiami na európskej úrovni (právo na kolektívne vyjednávanie, sociálny dialóg, atď.) prijatím smernice EU, rešpektujúc všeobecné záujmy všetkých umelcov v EU.  

6/ Uviedli sme už, že umenie a kultúra naozaj nie sú iba otázkou zábavy či luxusu a v rozpore s dosť rozšíreným názorom príspevok umenia a kultúry pre celkový rozvoj štátu z pohľadu ekonomiky zďaleka nie je marginálny, ale napriek tomu by sme radi zdôraznili, že:

– Kultúra – rovnako ako vzdelanie a zdravie – nemôže byť hodnotená iba z hľadiska finančného efektu. Spoločnosť bez kultúry, či vzdelania alebo zdravia by bola spoločnosťou bez budúcnosti, dokonca aj keby to bola veľmi bohatá spoločnosť.

– Umenie a kultúra by mali byť podporované štátom, pretože o otázkach umenia a kultúry nemôže rozhodovať iba trh: Trh sa veľmi často mýli, obzvlášť v otázkach súčasného umenia. “Trh” svojho času nerozpoznal, že Rembrand je génius, “trh” ignoroval Vincenta van Gogha počas celého jeho života, “trh” zo začiatku nechcel ani Eiffelovu vežu: obyvateľom Paríža sa nepáčila, iba neskôr si na ňu zvykli a dnes je priam nemožné predstaviť si Paríž bez jeho symbolu.

– Veľmi podstatná časť kultúrneho dedičstva ľudstva by nikdy nevznikla bez podpory štátu: pyramídy v Egypte, socha Dávida vo Florencii či fresky v Sixtínskej kaplnke od Michelangela, ak máme vymenovať aspoň zopár z nich.

Comment on Green Paper

On behalf of Slovak Union of Visual Arts (umbrella organisation of Slovak professional visual artists)

1/ We appreciate – from our point of view – that The Green Paper can help to change general opinion on culture and art. That could lead to more positive relations between common people and artists, between common people and art, or more generally: between common people and culture.

We appreciate indeed the new initiative of Androulla Vassiliou, European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth. There are almost the same ideas that we were saying for long time already: that art is not just matter of entertainment or luxury or even something useless, that it is not marginal also from point of view of economy but – contrarily to general opinion of many people – art and culture are very important for development of society, economy and states.

For illustration quoted from the Green Paper:

„Many recent studies  have shown that the cultural and creative industries  represent highly innovative companies with a great economic potential and are one of Europe’s most dynamic sectors, contributing around 2.6 % to the EU GDP, with a high growth potential, and providing quality jobs to around 5 million people across EU-27.“ (Green Paper,  page 2)

„Beyond their direct contribution to GDP, the cultural and creative industries are also important drivers of economic and social innovation in many other sectors.“ (Green Paper,  page 3)

 

A more recent study conducted by TERA Consultants in March 2010 for the International Chamber of Commerce shows that the core creative industries in the EU27 are estimated to generate almost €560 billion in value added in 2008, which represent a contribution of 4.5% of the total EU GDP. If we add the non-core creative industries, such as the manufacture and sale of hardware and non-dedicated industries such as transport, the value added is approximately €860 billion, representing an estimated 6.9% share of GDP. In terms of employment, the core creative industries account for 8.5 million of jobs in 2008 or 3.8% of total workforce. With the non-core creative industries, employment is 14 million or 6.5% of the total EU workforce:

http://www.teraconsultants.fr/assets/publications/PDF/2010-Mars Etude_Piratage_TERA_full_report-En.pdf

 

 

What we can (or should) do for changing general opinion on culture and art:

A/ We can use the Green Paper for opening and supporting a discussion at national level:

–          a/ With common people generally (TV, newspapers, …)

–          b/ With artists from any fields of art

–          c/ With responsible members of state administration (Ministry of Culture, Ministry of Social Affairs, Members of Parliament, …)

B/ We can use the Green Paper for opening and supporting a discussion at european level:

–          a/ With responsible members of european institutions and international organisations (European Commision, European Parliament, UNESCO, …)

–          b/ To exchange positive experiences of national art associations

C/ We recommend responsible authorities at national and european level (Ministeries of Culture, European Commision,…) to start with long-term research of public opinions and relations to art and culture

–          this would help to find out what is the state actually and to develop the better system to improve it

 

2/ If the relations between common people and art or artists were more positive, it would be easier to do something for improving social and legal rights of artists

Cultural and creative sector as a whole is in a good condition, but the most important part of it – the artists, without whom this sector can not exist – are not in good “condition” at all. It can be said that in european countries artists are generally in worse situation than people in other professions, if we compare groups with the same level of education, duration of their activities and so on (see also: The Status of Artists in Europe, a study requested by the European Parliament’s committee on Culture and Education, completed in November 2006, author European Institute for Comparative Cultural Research, Bonn, and others).

What we can (or should) do to improve social and legal rights of artists:

We can use the Green Paper to remind again our national authorities that something should be done and to prepare specific proposal for improving the situation of artists and culture generally on national level. If we want to see it from positive point of view: the financial and economical crisis is not a reason to stop support of culture, but reason to refresh attempts to improve social and legal rights of artists:

“Europe’s cultural and creative industries are not only essential for cultural diversity in our continent; they are also one of our most dynamic economic sectors. They have an important role to play in helping to bring Europe out of the crisis,” said Androulla Vassiliou, European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth (Brussels, 27 April 2010).

 

3/ We recommend to add right to the subtitle „Unlocking the potential of culture and creative industries“ also „and artists“ (Unlocking the potential of culture and creative industries and artists).  Artists are the most important part of culture and creative industries so we recommend to focus more on them. Using just the term „industries“ is (a little bit) confusing:

 

It is written in the Green Paper that most of this „industry“ is consisting of 1 or 2 people! We are persuaded that for 1 or 2 people is more appropriated the term „artists“ than „industry“. And if the most of 5 million people mentioned in the Green Paper are not „industry“ but „artists“ it is a reason to remind – politely but loudly – social and legal rights of artists.

            Quoted from the Green Paper:

„As mentioned, many cultural and creative entrepreneurs are small to medium sized enterprises. Among them, enterprises consisting of one to two people represent the overwhelming majority of the companies of the sector and encompass this new type of “entrepreneurial individuals” or “entrepreneurial cultural workers”, who no longer fit into previously typical patterns of full time professions.“ (Green Paper,  page 11)

 

4/ We recommend to focus more on the individual creators and the problems related to their status, rights, social and tax environments, using the White Book as the starting point in developing the process that have started with the project The Green Book

– The White Book/ Le livre blanc – result from meetings and discussions at 1st European convention about social and legal rights of artists, Paris 2008; the project was organised by Maison des Artistes, Paris, in cooperation with members of IAA Europe and others from 23 european countries:

http://conventioneuropeennedesartsvisuels.eu/francais/accueil.htm

– extended Slovak version of the White Book – „Biela kniha“:

Biela_kniha.pdf

5/ Because of many (most of) artists work as an self-employed persons, or free lances, and their legal or social status in EU is different from country to country, we propose unifying and equalization these “workers” with other professions at EU level (right for collective negotiation, social dialogue, etc.) by adopting EU directive, respecting common interests of all artists in the EU. So the “European social model” will become not only status (meaning), which is in every country different, but also really meaningful term.

6/ It was written above that art and culture are very important from the point of view of economy, that contrarily to the general opinion their contribution to the development of countries is not marginal but we would like to remind – at last but not at least – that art and culture are not only about money:

–  Culture – same as education and health – cannot be measured only from the point of view of money. Society without culture or education or health would be a society with no future, even if it was a very rich society.

            –  Art and culture should be supported by state, because questions of art and culture cannot be decided only by market: market is very often wrong, especially in the area of contemporary art. The “market” of his time did not recognize that Rembrandt was a genius, “market” ignored Vincent van Gogh all his life, “market” did not want even the Eiffel Tower at the beginning – people did not like it, only later they got used to it and now it is impossible to imagine Paris without its symbol.

 A very great part of the cultural heritage of mankind would never have been created without the support of state: pyramids of Egypt, the statue of David or the paintings of the Sistine Chappell by Michelangelo, to name just a few.