Sta­no­vis­ko Slo­ven­skej výtvar­nej únie

k ini­cia­tí­ve Európ­skej komi­sie pod náz­vom Zele­ná kni­ha

 

1/ Oce­ňu­je­me, že Zele­ná kni­ha môže pomôcť zme­niť názor verej­nos­ti na kul­tú­ru a ume­nie. To môže viesť k pozi­tív­nej­ším vzťa­hom medzi verej­nos­ťou a umel­ca­mi, medzi verej­nos­ťou a ume­ním, ale­bo vše­obec­nej­šie: medzi verej­nos­ťou a kul­tú­rou.

Veľ­mi oce­ňu­je­me novú ini­cia­tí­vu Androul­ly Vas­si­li­ou, európ­skej komi­sár­ky pre vzde­lá­va­nie, kul­tú­ru, mul­ti­lin­gu­aliz­mus a mlá­dež. Víta­me, že sa v Zele­nej kni­he obja­vu­jú tvr­de­nia tak­mer totož­né s naši­mi, kto­ré verej­ne zdô­raz­ňu­je­me už dlhý čas: že ume­nie a kul­tú­ra nie sú iba otáz­kou zába­vy či luxu­su, nie sú dokon­ca nie­čo zby­toč­né, ale sú naopak veľ­mi dôle­ži­té aj z pohľa­du eko­no­mi­ky. V roz­po­re s dosť roz­ší­re­ným názo­rom ich prís­pe­vok pre cel­ko­vý roz­voj spo­loč­nos­ti a štá­tu zďa­le­ka nie je mar­gi­nál­ny.

Na ilus­trá­ciu uvá­dza­me citá­ty zo Zele­nej kni­hy Zelena_kniha.pdf:

„Mno­hé nedáv­ne štú­die  doká­za­li, že kul­túr­ny a kre­a­tív­ny prie­my­sel pred­sta­vu­jú vyso­ko ino­vač­né spo­loč­nos­ti s veľ­kým hos­po­dár­skym poten­ciá­lom a je jed­ným z naj­dy­na­mic­kej­ších sek­to­rov v Euró­pe. Jeho prís­pe­vok na tvor­bu HDP EÚ pred­sta­vu­je pri­bliž­ne 2,6 %, vyzna­ču­je sa vyso­kou mie­rou ras­tu a posky­tu­je kva­lit­né pra­cov­né mies­ta pre pri­bliž­ne 5 mili­ó­nov ľudí v celej EÚ-27.“ (Zele­ná kni­ha, stra­na 2)

„Okrem toho, že kul­túr­ny a kre­a­tív­ny prie­my­sel pria­mo pris­pie­va na tvor­bu HDP, záro­veň je význam­nou hna­cou silou hos­po­dár­skych a sociál­nych ino­vá­cií v mno­hých ďal­ších odvet­viach.“ (Zele­ná kni­ha, stra­na 3)

 

Z nedáv­nej štú­die rea­li­zo­va­nej spo­loč­nos­ťou TERA Con­sul­tants v mar­ci 2010 pre Medzi­ná­rod­nú obchod­nú komo­ru vyply­nu­lo, že kul­túr­ny a kre­a­tív­ny sek­tor v 27 kra­ji­nách EÚ vytvo­ril v roku 2008 odha­dom tak­mer 560 miliárd Eur pri­da­nej hod­no­ty, čo pred­sta­vu­je 4,5%-ný prís­pe­vok do cel­ko­vé­ho HDP Európ­skej únie. Keď k tomu pri­po­čí­ta­me súvi­sia­ce sek­to­ry ako výro­ba a pre­daj tova­ru a pri­dru­že­né sek­to­ry ako dopra­va, pri­da­ná hod­no­ta je pri­bliž­ne 860 miliárd Eur, pred­sta­vu­jú­cich odha­dom 6,9%-ný podiel HDP. Z pohľa­du zamest­na­nos­ti zod­po­ve­dá kul­túr­ny a kre­a­tív­ny sek­tor v roku 2008 za 8,5 mili­ó­na pra­cov­ných miest ale­bo 3,8% cel­ko­vej pra­cov­nej sily. Ak berie­me do úva­hy aj súvi­sia­ce sek­to­ry, zamest­na­nosť je 14 mili­ó­nov ale­bo 6,5% cel­ko­vej pra­cov­nej sily Európ­skej únie:

http://www.teraconsultants.fr/assets/publications/PDF/2010-Mars Etude_Piratage_TERA_full_report-En.pdf  

 

Čo môže­me (ale­bo mali by sme) uro­biť pre zme­nu vše­obec­ných názo­rov verej­nos­ti na kul­tú­ru a ume­nie:

A/ Môže­me využiť  aktu­ál­nu ini­cia­tí­vu Európ­skej komi­sie pre naštar­to­va­nie a pod­po­ru dis­ku­sie na národ­nej úrov­ni:

- s verej­nos­ťou vše­obec­ne (naje­fek­tív­nej­šia by bola s účas­ťou maso­vo­ko­mu­ni­kač­ných pros­tried­kov)

-   s umel­ca­mi zo všet­kých oblas­tí ume­nia

-   so zod­po­ved­ný­mi pred­sta­vi­teľ­mi  štát­nej admi­ni­stra­tí­vy

B/ Môže­me využiť aktu­ál­nu ini­cia­tí­vu Európ­skej komi­sie pre naštar­to­va­nie a pod­po­ru dis­ku­sie na európ­skej úrov­ni:

 —  so zod­po­ved­ný­mi pred­sta­vi­teľ­mi  európ­skych inšti­tú­cií a medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­cii (Európ­ska komi­sia, Európ­sky par­la­ment, UNESCO, …)

-  medzi národ­ný­mi aso­ciá­cia­mi umel­cov s cie­ľom vymie­ňať si pozi­tív­ne skú­se­nos­ti

C/ Môže­me odpo­ru­čiť zod­po­ved­ným pred­sta­vi­te­ľom na národ­nej i medzi­ná­rod­nej úrov­ni zača­tie dlho­do­bé­ho výsku­mu názo­rov a vzťa­hov verej­nos­ti k ume­niu a kul­tú­re s cie­ľom zis­tiť súčas­ný reál­ny stav a na zákla­de reál­nych poznat­kov vypra­co­vať opat­re­nia na zlep­še­nie súčas­né­ho sta­vu

2/ Ak by bol vzťah medzi verej­nos­ťou a ume­ním či umel­ca­mi pozi­tív­nej­ší, bolo by ľah­šie uro­biť nie­čo pre zlep­še­nie sociál­ne­ho a práv­ne­ho posta­ve­nia umel­cov

Kul­túr­ny a tvo­ri­vý sek­tor sú ako celok v dob­rej kon­dí­cii (pozri: The Eco­no­my of Cul­tu­re, Stu­dy pre­pa­red for the Euro­pe­an Com­mis­si­on, Direc­to­ra­te-Gene­ral for Edu­ca­ti­on and Cul­tu­re, Octo­ber 2006), ale naj­dô­le­ži­tej­šia časť z neho – umel­ci, bez kto­rých ten­to sek­tor nemô­že exis­to­vať – v dob­rej “kon­dí­cii” roz­hod­ne nie sú.  Umel­ci v európ­skych kra­ji­nách sú vše­obec­ne v hor­šom posta­ve­ní ako pra­cov­ní­ci v iných pro­fe­siách, ak porov­ná­me sku­pi­ny s rov­na­kým stup­ňom vzde­la­nia, dĺž­kou pra­cov­nej akti­vi­ty a pod. (pozri: The Sta­tus of Artists in Euro­pe, a stu­dy requ­es­ted by the Euro­pe­an Parliament’s com­mit­tee on Cul­tu­re and Edu­ca­ti­on, com­ple­ted in Novem­ber 2006, aut­hor Euro­pe­an Ins­ti­tu­te for Com­pa­ra­ti­ve Cul­tu­ral Rese­arch, Bonn, and others).

Čo môže­me (ale­bo mali by sme) uro­biť pre zlep­še­nie sociál­ne­ho a práv­ne­ho posta­ve­nia umel­cov:

Môže­me v súvis­los­ti s ini­cia­tí­vou Európ­skej komi­sie pod náz­vom Zele­ná kni­ha opäť pri­po­me­núť pred­sta­vi­te­ľom prí­sluš­ných inšti­tú­cií, že nie­čo by sa malo uro­biť a pri­pra­viť špe­ci­fic­ké návrhy na zlep­še­nie posta­ve­nia umel­cov na národ­nej úrov­ni. Ak by sme chce­li vidieť situ­áciu z pozi­tív­ne­ho uhľa pohľa­du, finanč­ná a eko­no­mic­ká krí­za nie je dôvo­dom na zasta­ve­nie pod­po­ry kul­tú­ry, ale naopak dôvo­dom obno­viť poku­sy na zlep­še­nie práv­ne­ho a sociál­ne­ho posta­ve­nia umel­cov:

“Európ­sky kul­túr­ny a tvo­ri­vý sek­tor nie je iba zákla­dom pre kul­túr­nu rôz­no­ro­dosť na našom kon­ti­nen­te, je záro­veň jed­ným z našich naj­dy­na­mic­kej­ších eko­no­mic­kých sek­to­rov. Zohrá­va dôle­ži­tú úlo­hu v úsi­lí o vyve­de­nie Euró­py z krí­zy,“ pove­da­la Androul­la Vas­si­li­ou, európ­ska komi­sár­ka pre vzde­lá­va­nie, kul­tú­ru, mul­ti­lin­gu­aliz­mus a mlá­dež (Bru­sel, 27.apríl 2010).

 

 3/ Odpo­rú­ča­me dopl­niť pria­mo do pod­ti­tu­lu „Uvoľ­ne­nie poten­ciá­lu kul­túr­ne­ho a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu“ tiež „a umel­cov“, čiže zme­niť text na „Uvoľ­ne­nie poten­ciá­lu kul­túr­ne­ho a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu a umel­cov“. Umel­ci sú naj­dô­le­ži­tej­šia súčasť kul­túr­ne­ho a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu, pre­to odpo­rú­ča­me sústre­diť sa viac na nich. Pou­ži­tie iba ter­mí­nu „prie­my­sel“ je čias­toč­ne zavá­dza­jú­ce:

 

V doku­men­te Zele­ná kni­ha je uve­de­né, že väč­ši­na kul­túr­ne­ho a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu pozos­tá­va z jed­nej či dvoch osôb! Sme pre­sved­če­ní, že pre zosku­pe­nie 1 či 2 osôb je pri­me­ra­nej­ší ter­mín „umel­ci“ než „prie­my­sel“. A ak väč­ši­na z 5 mili­ó­nov ľudí, spo­me­nu­tých v Zele­nej kni­he, nie sú „prie­my­sel“ ale „umel­ci“, je to dôvod pri­po­me­núť – zdvo­ri­lo ale nahlas – sociál­ne a práv­ne posta­ve­nie umel­cov.

            Na ilus­trá­ciu citát zo Zele­nej kni­hy:

„Ako bolo uve­de­né, mno­hí pod­ni­ka­te­lia v kul­túr­nom a kre­a­tív­nom prie­mys­le sú malé až stred­né pod­ni­ky. Medzi nimi vo veľ­kej mie­re pre­va­žu­jú pod­ni­ky, v kto­rých pra­cu­je jed­na až dve oso­by a kto­ré pred­sta­vu­jú nový typ „pod­ni­ka­jú­cich jed­not­liv­cov“ ale­bo „pod­ni­ka­jú­cich pra­cov­ní­kov v oblas­ti kul­tú­ry“, kto­rých už nemož­no zara­diť do pôvod­ne typic­kých vzo­rov pra­cov­ní­kov na plný pra­cov­ný úvä­zok.“ (Zele­ná kni­ha, stra­na 12)

 

4/ Odpo­rú­ča­me sústre­diť sa viac na indi­vi­du­ál­nych tvor­cov a prob­lé­my spo­je­né s ich sta­tu­som, práv­nym, sociál­nym a daňo­vým posta­ve­ním, využi­júc odpo­rú­ča­nia z Bie­lej kni­hy pri roz­ví­ja­ní pro­ce­su, kto­rý sa začal v súvis­los­ti s pro­jek­tom Zele­ná kni­ha.

- The Whi­te Book/ Le liv­re blanc – kniž­ne pub­li­ko­va­né výsled­ky z nie­koľ­ko­roč­nej príp­ra­vy, zo stret­nu­tí a dis­ku­sií na 1st Euro­pe­an con­ven­ti­on about social and legal rights of artists, Paris 2008; hlav­ným orga­ni­zá­to­rom pro­jek­tu bola inšti­tú­cia Mai­son des Artis­tes, Paríž, v spo­lu­prá­ci s člen­mi IAA/AIAP Euro­pe a zástup­ca­mi ďal­ších orga­ni­zá­cii z 23 európ­skych kra­jín:

http://conventioneuropeennedesartsvisuels.eu/francais/accueil.htm

- Bie­la kni­ha — roz­ší­re­né slo­ven­ské vyda­nie pub­li­ká­cie The Whi­te Book:

Biela_kniha.pdf   

5/ Pre­to­že mno­ho (ale­bo väč­ši­na) umel­cov pra­cu­je ako samos­tat­ne zárob­ko­vo čin­ná oso­ba ale­bo ako ume­lec v slo­bod­nom povo­la­ní a ich práv­ne a sociál­ne posta­ve­nie v Európ­skej únii je v jed­not­li­vých kra­ji­nách roz­diel­ne,  navrhu­je­me zrov­no­práv­ne­nie tých­to “pra­cov­ní­kov” s iný­mi pro­fe­sia­mi na európ­skej úrov­ni (prá­vo na kolek­tív­ne vyjed­ná­va­nie, sociál­ny dia­lóg, atď.) pri­ja­tím smer­ni­ce EU, rešpek­tu­júc vše­obec­né záuj­my všet­kých umel­cov v EU.  

6/ Uvied­li sme už, že ume­nie a kul­tú­ra naozaj nie sú iba otáz­kou zába­vy či luxu­su a v roz­po­re s dosť roz­ší­re­ným názo­rom prís­pe­vok ume­nia a kul­tú­ry pre cel­ko­vý roz­voj štá­tu z pohľa­du eko­no­mi­ky zďa­le­ka nie je mar­gi­nál­ny, ale napriek tomu by sme radi zdô­raz­ni­li, že:

- Kul­tú­ra – rov­na­ko ako vzde­la­nie a zdra­vie – nemô­že byť hod­no­te­ná iba z hľa­dis­ka finanč­né­ho efek­tu. Spo­loč­nosť bez kul­tú­ry, či vzde­la­nia ale­bo zdra­via by bola spo­loč­nos­ťou bez budúc­nos­ti, dokon­ca aj keby to bola veľ­mi boha­tá spo­loč­nosť.

- Ume­nie a kul­tú­ra by mali byť pod­po­ro­va­né štá­tom, pre­to­že o otáz­kach ume­nia a kul­tú­ry nemô­že roz­ho­do­vať iba trh: Trh sa veľ­mi čas­to mýli, obzvlášť v otáz­kach súčas­né­ho ume­nia. “Trh” svoj­ho času neroz­poz­nal, že Rem­brand je génius, “trh” igno­ro­val Vin­cen­ta van Gog­ha počas celé­ho jeho živo­ta, “trh” zo začiat­ku nech­cel ani Eif­fe­lo­vu vežu: oby­va­te­ľom Parí­ža sa nepá­či­la, iba neskôr si na ňu zvyk­li a dnes je priam nemož­né pred­sta­viť si Paríž bez jeho sym­bo­lu.

- Veľ­mi pod­stat­ná časť kul­túr­ne­ho dedič­stva ľud­stva by nikdy nevznik­la bez pod­po­ry štá­tu: pyra­mí­dy v Egyp­te, socha Dávi­da vo Flo­ren­cii či fres­ky v Six­tín­skej kapl­n­ke od Miche­lan­ge­la, ak máme vyme­no­vať aspoň zopár z nich.

Com­ment on Gre­en Paper

On behalf of Slo­vak Uni­on of Visu­al Arts (umbrel­la orga­ni­sa­ti­on of Slo­vak pro­fes­si­onal visu­al artists)

1/ We app­re­cia­te — from our point of view — that The Gre­en Paper can help to chan­ge gene­ral opi­ni­on on cul­tu­re and art. That could lead to more posi­ti­ve rela­ti­ons bet­we­en com­mon peop­le and artists, bet­we­en com­mon peop­le and art, or more gene­ral­ly: bet­we­en com­mon peop­le and cul­tu­re.

We app­re­cia­te inde­ed the new ini­tia­ti­ve of Androul­la Vas­si­li­ou, Euro­pe­an Com­mis­si­oner for Edu­ca­ti­on, Cul­tu­re, Mul­ti­lin­gu­alism and Youth. The­re are almost the same ide­as that we were say­ing for long time alre­a­dy: that art is not just mat­ter of enter­tain­ment or luxu­ry or even somet­hing use­less, that it is not mar­gi­nal also from point of view of eco­no­my but — con­tra­ri­ly to gene­ral opi­ni­on of many peop­le — art and cul­tu­re are very impor­tant for deve­lop­ment of socie­ty, eco­no­my and sta­tes.

For illu­stra­ti­on quoted from the Gre­en Paper:

„Many recent stu­dies  have sho­wn that the cul­tu­ral and cre­a­ti­ve indus­tries  repre­sent high­ly inno­va­ti­ve com­pa­nies with a gre­at eco­no­mic poten­tial and are one of Euro­pe­’s most dyna­mic sec­tors, con­tri­bu­ting around 2.6 % to the EU GDP, with a high gro­wth poten­tial, and pro­vi­ding quali­ty jobs to around 5 mil­li­on peop­le across EU-27.“ (Gre­en Paper,  page 2)

„Bey­ond the­ir direct con­tri­bu­ti­on to GDP, the cul­tu­ral and cre­a­ti­ve indus­tries are also impor­tant dri­vers of eco­no­mic and social inno­va­ti­on in many other sec­tors.“ (Gre­en Paper,  page 3)

 

A more recent stu­dy con­duc­ted by TERA Con­sul­tants in March 2010 for the Inter­na­ti­onal Cham­ber of Com­mer­ce sho­ws that the core cre­a­ti­ve indus­tries in the EU27 are esti­ma­ted to gene­ra­te almost €560 bil­li­on in value added in 2008, which repre­sent a con­tri­bu­ti­on of 4.5% of the total EU GDP. If we add the non-core cre­a­ti­ve indus­tries, such as the manu­fac­tu­re and sale of har­dwa­re and non-dedi­ca­ted indus­tries such as tran­s­port, the value added is app­ro­xi­ma­te­ly €860 bil­li­on, repre­sen­ting an esti­ma­ted 6.9% sha­re of GDP. In terms of emplo­y­ment, the core cre­a­ti­ve indus­tries account for 8.5 mil­li­on of jobs in 2008 or 3.8% of total work­for­ce. With the non-core cre­a­ti­ve indus­tries, emplo­y­ment is 14 mil­li­on or 6.5% of the total EU work­for­ce:

http://www.teraconsultants.fr/assets/publications/PDF/2010-Mars Etude_Piratage_TERA_full_report-En.pdf

 

 

What we can (or should) do for chan­ging gene­ral opi­ni­on on cul­tu­re and art:

A/ We can use the Gre­en Paper for ope­ning and sup­por­ting a dis­cus­si­on at nati­onal level:

-          a/ With com­mon peop­le gene­ral­ly (TV, news­pa­pers, …)

-          b/ With artists from any fields of art

-          c/ With res­pon­sib­le mem­bers of sta­te admi­ni­stra­ti­on (Minis­try of Cul­tu­re, Minis­try of Social Affairs, Mem­bers of Par­lia­ment, …)

B/ We can use the Gre­en Paper for ope­ning and sup­por­ting a dis­cus­si­on at euro­pe­an level:

-          a/ With res­pon­sib­le mem­bers of euro­pe­an ins­ti­tu­ti­ons and inter­na­ti­onal orga­ni­sa­ti­ons (Euro­pe­an Com­mi­si­on, Euro­pe­an Par­lia­ment, UNESCO, …)

-          b/ To exchan­ge posi­ti­ve expe­rien­ces of nati­onal art asso­cia­ti­ons

C/ We recom­mend res­pon­sib­le aut­ho­ri­ties at nati­onal and euro­pe­an level (Minis­te­ries of Cul­tu­re, Euro­pe­an Com­mi­si­on,…) to start with long-term rese­arch of pub­lic opi­ni­ons and rela­ti­ons to art and cul­tu­re

-          this would help to find out what is the sta­te actu­al­ly and to deve­lop the bet­ter sys­tem to impro­ve it

 

2/ If the rela­ti­ons bet­we­en com­mon peop­le and art or artists were more posi­ti­ve, it would be easier to do somet­hing for impro­ving social and legal rights of artists

Cultu­ral and cre­a­ti­ve sec­tor as a who­le is in a good con­di­ti­on, but the most impor­tant part of it – the artists, wit­hout whom this sec­tor can not exist — are not in good “con­di­ti­on” at all. It can be said that in euro­pe­an coun­tries artists are gene­ral­ly in wor­se situ­ati­on than peop­le in other pro­fes­si­ons, if we com­pa­re groups with the same level of edu­ca­ti­on, dura­ti­on of the­ir acti­vi­ties and so on (see also: The Sta­tus of Artists in Euro­pe, a stu­dy requ­es­ted by the Euro­pe­an Parliament’s com­mit­tee on Cul­tu­re and Edu­ca­ti­on, com­ple­ted in Novem­ber 2006, aut­hor Euro­pe­an Ins­ti­tu­te for Com­pa­ra­ti­ve Cul­tu­ral Rese­arch, Bonn, and others).

What we can (or should) do to impro­ve social and legal rights of artists:

We can use the Gre­en Paper to remind again our nati­onal aut­ho­ri­ties that somet­hing should be done and to pre­pa­re spe­ci­fic pro­po­sal for impro­ving the situ­ati­on of artists and cul­tu­re gene­ral­ly on nati­onal level. If we want to see it from posi­ti­ve point of view: the finan­cial and eco­no­mi­cal cri­sis is not a rea­son to stop sup­port of cul­tu­re, but rea­son to ref­resh attempts to impro­ve social and legal rights of artists:

“Euro­pe­’s cul­tu­ral and cre­a­ti­ve indus­tries are not only essen­tial for cul­tu­ral diver­si­ty in our con­ti­nent; they are also one of our most dyna­mic eco­no­mic sec­tors. They have an impor­tant role to play in hel­ping to bring Euro­pe out of the cri­sis,” said Androul­la Vas­si­li­ou, Euro­pe­an Com­mis­si­oner for Edu­ca­ti­on, Cul­tu­re, Mul­ti­lin­gu­alism and Youth (Brus­sels, 27 April 2010).

 

3/ We recom­mend to add right to the sub­tit­le „Unloc­king the poten­tial of cul­tu­re and cre­a­ti­ve indus­tries“ also „and artists“ (Unloc­king the poten­tial of cul­tu­re and cre­a­ti­ve indus­tries and artists).  Artists are the most impor­tant part of cul­tu­re and cre­a­ti­ve indus­tries so we recom­mend to focus more on them. Using just the term „indus­tries“ is (a litt­le bit) con­fu­sing:

 

It is writ­ten in the Gre­en Paper that most of this „indus­try“ is con­sis­ting of 1 or 2 peop­le! We are per­su­aded that for 1 or 2 peop­le is more app­rop­ria­ted the term „artists“ than „indus­try“. And if the most of 5 mil­li­on peop­le men­ti­oned in the Gre­en Paper are not „indus­try“ but „artists“ it is a rea­son to remind — poli­te­ly but loud­ly — social and legal rights of artists.

            Quoted from the Gre­en Paper:

„As men­ti­oned, many cul­tu­ral and cre­a­ti­ve entrep­re­ne­urs are small to medium sized enter­pri­ses. Among them, enter­pri­ses con­sis­ting of one to two peop­le repre­sent the over­whel­ming majo­ri­ty of the com­pa­nies of the sec­tor and encom­pass this new type of “entrep­re­ne­urial indi­vi­du­als” or “entrep­re­ne­urial cul­tu­ral wor­kers”, who no lon­ger fit into pre­vi­ous­ly typi­cal pat­terns of full time pro­fes­si­ons.“ (Gre­en Paper,  page 11)

 

4/ We recom­mend to focus more on the indi­vi­du­al cre­a­tors and the prob­lems rela­ted to the­ir sta­tus, rights, social and tax envi­ron­ments, using the Whi­te Book as the star­ting point in deve­lo­ping the pro­cess that have star­ted with the pro­ject The Gre­en Book

- The Whi­te Book/ Le liv­re blanc – result from mee­tings and dis­cus­si­ons at 1st Euro­pe­an con­ven­ti­on about social and legal rights of artists, Paris 2008; the pro­ject was orga­ni­sed by Mai­son des Artis­tes, Paris, in coope­ra­ti­on with mem­bers of IAA Euro­pe and others from 23 euro­pe­an coun­tries:

http://conventioneuropeennedesartsvisuels.eu/francais/accueil.htm

- exten­ded Slo­vak ver­si­on of the Whi­te Book — „Bie­la kni­ha“:

Biela_kniha.pdf

5/ Becau­se of many (most of) artists work as an self-emplo­y­ed per­sons, or free lan­ces, and the­ir legal or social sta­tus in EU is dif­fe­rent from coun­try to coun­try, we pro­po­se uni­fy­ing and equ­ali­za­ti­on the­se “wor­kers” with other pro­fes­si­ons at EU level (right for col­lec­ti­ve nego­tia­ti­on, social dia­lo­gue, etc.) by adop­ting EU direc­ti­ve, res­pec­ting com­mon inte­rests of all artists in the EU. So the “Euro­pe­an social model” will beco­me not only sta­tus (mea­ning), which is in eve­ry coun­try dif­fe­rent, but also real­ly mea­ning­ful term.

6/ It was writ­ten abo­ve that art and cul­tu­re are very impor­tant from the point of view of eco­no­my, that con­tra­ri­ly to the gene­ral opi­ni­on the­ir con­tri­bu­ti­on to the deve­lop­ment of coun­tries is not mar­gi­nal but we would like to remind – at last but not at least — that art and cul­tu­re are not only about money:

-  Cul­tu­re — same as edu­ca­ti­on and health – can­not be mea­su­red only from the point of view of money. Socie­ty wit­hout cul­tu­re or edu­ca­ti­on or health would be a socie­ty with no futu­re, even if it was a very rich socie­ty.

            -  Art and cul­tu­re should be sup­por­ted by sta­te, becau­se ques­ti­ons of art and cul­tu­re can­not be deci­ded only by mar­ket: mar­ket is very often wrong, espe­cial­ly in the area of con­tem­po­ra­ry art. The “mar­ket” of his time did not recog­ni­ze that Rem­brandt was a genius, “mar­ket” igno­red Vin­cent van Gogh all his life, “mar­ket” did not want even the Eif­fel Tower at the begin­ning – peop­le did not like it, only later they got used to it and now it is impos­sib­le to ima­gi­ne Paris wit­hout its sym­bol.

-  A very gre­at part of the cul­tu­ral heri­ta­ge of man­kind would never have been cre­a­ted wit­hout the sup­port of sta­te: pyra­mids of Egypt, the sta­tue of David or the pain­tings of the Sis­ti­ne Chap­pell by Miche­lan­ge­lo, to name just a few.