Už viac krát sme Vás infor­mo­va­li o podie­le Slo­ven­skej výtvar­nej únie na príp­ra­ve a prie­be­hu 1. Európ­skej kon­ven­cie o práv­nom a sociál­nom posta­ve­ní výtvar­ných umel­cov v Euró­pe, kto­rá sa kona­la pod záš­ti­tou fran­cúz­ske­ho pre­zi­den­ta Nico­la­sa Sar­ko­zy­ho  a pred­se­da Európ­ske­ho par­la­men­tu Han­sa-Ger­ta Pöt­te­rin­ga (Kon­gre­so­vá sála, Cen­tre Geor­ges Pompi­dou — Beau­bourg, Paríž, decem­ber 2008). Záve­ry z kon­fe­ren­cie, vrá­ta­ne infor­má­cii o spô­so­boch rie­še­nia jed­not­li­vých prob­lé­mov v kra­ji­nách Euró­py, boli v roku 2009 písom­ne spra­co­va­né a pub­li­ko­va­né v Parí­ži pod náz­vom La Liv­re Blanc / The Whi­te Book.

Len o nie­koľ­ko týž­dňov neskôr Slo­ven­ská výtvar­ná únia (ako dosiaľ jedi­ná v Euró­pe) vyda­la kni­hu — so súhla­som paríž­ske­ho vyda­va­te­ľa — v roz­ší­re­nom slo­ven­skom vyda­ní pod náz­vom Bie­la kni­ha / 1. európ­ska kon­ven­cia výtvar­ných umel­cov.

Chce­li by sme pri­po­me­núť, že cie­ľom 1. Európ­skej kon­ven­cie o práv­nom a sociál­nom posta­ve­ní výtvar­ných umel­cov v Euró­pe bolo rozp­rú­diť odbor­nú dis­ku­siu, zis­tiť súčas­ný stav a vypra­co­vať odpo­rú­ča­nia pre Európ­sku úniu. Prie­beh pra­cov­né­ho stret­nu­tia zástup­cov výtvar­ných umel­cov európ­skych kra­jín uká­zal, že prob­lé­my výtvar­ných umel­cov v celej Euró­pe sú v mno­hom podob­né: sociál­ne i práv­ne posta­ve­nie výtvar­ných umel­cov, resp. umel­cov vôbec, je vo vše­obec­nos­ti – v porov­na­ní s iný­mi pro­fe­sij­ný­mi sku­pi­na­mi – hor­šie.

Chce­li by sme pri­po­me­núť, že pod­po­ra ume­nia a kul­tú­ry nie je plyt­va­ním, ale dob­rou inves­tí­ci­ou.

Chce­li by sme pri­po­me­núť, že ume­nie a kul­tú­ra naozaj nie sú iba otáz­kou zába­vy či

luxu­su. Sú veľ­mi dôle­ži­té aj z pohľa­du eko­no­mi­ky: v roz­po­re s dosť roz­ší­re­ným názo­rom ich prís­pe­vok pre cel­ko­vý roz­voj štá­tu zďa­le­ka nie je mar­gi­nál­ny.

Viac infor­má­cii náj­de­te v Bie­lej kni­he: pôvod­né vyda­nie v anglic­kom a fran­cúz­skom jazy­ku je dostup­né vo for­má­te PDF na adre­se (lavy panel, link pod mapou — A lire: Le liv­re blanc): http://conventioneuropeennedesartsvisuels.eu/francais/accueil.htm

Slo­ven­skú ver­ziu v roz­sa­hu vyše 100 strán si môže­te otvo­riť ale­bo stiah­nuť pria­mo TU (pdf ver­zia).