Na zákla­de spo­lu­prá­ce Slo­ven­skej výtvar­nej únie s Miest­nym úra­dom mest­skej čas­ti Bra­ti­sla­va — Sta­ré Mes­to ponú­ka­me vám MOŽNOSŤ VYSTAVOVANIA VO VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH V CENTRE MESTA.

KDE: Zichy­ho palác (vstup pria­mo z uli­ce). K dis­po­zí­cii sú  dve sály (prí­ze­mie a sute­rén) o roz­lo­he 120 m².

TERMÍN: od začiat­ku aprí­la v mesač­ných inter­va­loch.

POPLATOK: 300,-Eur / mesiac (pre­ná­jom pries­to­ru,  nákla­dy spo­je­né s dozo­rom na výsta­ve, ener­gie, upra­to­va­nie).

OTVÁRACIE HODINY: uto­rok – sobo­ta od 14.00 hod do 18.00 hod. Otvá­ra­cie hodi­ny galé­rie je mož­né po doho­de meniť.

PROPAGÁCIA VÝSTAVY: Výsta­va bude súčas­ťou bul­le­ti­nu, kto­rý pri­pra­vu­je MÚ mest­skej čas­ti Bra­ti­sla­va — Sta­ré Mes­to kaž­dý mesiac, rov­na­ko bude figu­ro­vať v prog­ra­me v rám­ci Sta­ro­mest­ských novín, na sociál­nych sie­ťach, na webe Sta­ré­ho Mes­ta a SVÚ.

Povin­nos­ťou vysta­vo­va­te­ľa bude uviesť spo­lu­prá­cu so Sta­rým Mes­tom a SVÚ na pro­pa­gač­ných mate­riá­loch k výsta­ve (pla­gát, pozván­ka, a pod.), vrá­ta­ne loga. Tie si bude pri­pra­vo­vať vysta­vo­va­teľ na vlast­né nákla­dy.

KONTAKT na prí­pad­né otáz­ky, obhliad­ku pries­to­rov a uzat­vo­re­nie písom­nej doho­dy, kto­rej súčas­ťou budú prá­va a povin­nos­ti obi­dvoch zúčast­ne­ných strán:

Mgr. Ľubi­ca Jane­go­vá

vedú­ca odde­le­nia kul­tú­ry

 

Miest­ny úrad mest­skej čas­ti Bra­ti­sla­va — Sta­ré Mes­to

Vajan­ské­ho náb­re­žie 3, 814 21 Bra­ti­sla­va

Tel.:      +421 259 201 605

Mob.:    +421 911 403 984

E‑mail:  lubica.janegova@staremesto.sk