Výber z Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia (2016 — 2014)
Vysta­vu­jú­ci auto­ri:  Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Dávid Čár­sky, Květo­sla­va Fulie­ro­vá, Zuza­na Graus Rudav­ská,  Roman Hrč­ka, Pat­rik Kova­čov­ský, Mar­tin Král, Róbert Makar, Kate­ři­na M. Vác­lav­ko­vá, Peter Rol­ler, Iva­na Slá­vi­ko­vá, Jozef Srna, Róbert Szit­tay, Eva Tká­či­ko­vá

 

Par­tne­ri: Udru­ga OS, Gale­ri­ja Mati­ce Hrvat­ske, Záh­reb

 

Kurá­tor­ka:  Bohun­ka Haj­na­lo­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Dušan Křís­tek