Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Róbert Czin­gel, Mar­tin Kubi­na, Jozef Kuri­nec, Alž­be­ta Liš­ko­vá, Eva Masa­ry­ko­vá, Karin Patú­co­vá Lun­te­ro­vá, Ivan Patúc,  Iva­na Slá­vi­ko­vá, Jozef Sucho­ža, Mar­tin Ščep­ka, Peter Šelc

 

Kurá­tor­ka: Sabi­na Jan­ko­vi­čo­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá