V kurá­tor­skej kon­cep­cii auto­riek

Tla­čo­vá sprá­va:

TS_TKANe_PIXELY_B.GERBOCOVEJ_dizajnS._SADILKOVEJ

Vir­tu­ál­na prieh­rad­ka bola vytvo­re­ná a je Vám sprí­stup­ne­ná vďa­ka pod­po­re gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR v rám­ci pro­jek­tu s náz­vom „Umel­ka – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“, kód pro­jek­tu CLT01010.