Orga­ni­zá­tor: nezria­ďo­va­né divad­lo Uhol_92

Text a réžia: Alž­be­ta Vrz­gu­la

Hra­jú: Lena Lib­ja­ko­vá (ver­ni­sáž) a Kris­tí­na Sva­rin­ská (fini­sáž)

Dra­ma­tur­gia: Kata­rí­na K. Cveč­ko­vá

Scé­na a kos­tý­my: Ema Teren

Video por­trét: Juliá­na Hor­vát­ho­vá

TS Štúdia otcov­ho obra­zu Uhol92