FORSAKEN UTOPIAS

Kurá­tor­ka: Pia Jar­dí Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Andrea Kali­no­vá (SK), Moni K. Huber (AT), Csa­ba Nemes (HU)

VI. BIENÁLE FORMA

Kurá­tor výsta­vy: Maroš Sch­midt Odbor­ná poro­ta: Eva Cisá­ro­vá-Miná­ri­ko­vá, Pavol Cho­ma, Peter Paliat­ka Oce­ne­ní auto­ri: Mar­tin Rosen­ber­ger — Grand Prix Ľubo­mír Déči a Tibor Uhrín — Ceny Sllo­ven­skej výtvar­nej únie Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Zuza­na...