Kurá­tor výsta­vy: Maroš Sch­midt

Odbor­ná poro­ta: Eva Cisá­ro­vá-Miná­ri­ko­vá, Pavol Cho­ma, Peter Paliat­ka

Oce­ne­ní auto­ri: Mar­tin Rosen­ber­ger — Grand Prix

Ľubo­mír Déči a Tibor Uhrín — Ceny Sllo­ven­skej výtvar­nej únie

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Zuza­na Augs­tí­no­vá – Bote­ko­vá, Soňa Ber­gen­di­ová, Michal Ber­ger, Vlas­ta Báto­ry Čil­ja­ko­vá, Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Blan­ka Cep­ko­vá, Erich Čer­naj, Ľubo­mír Déči, Dušan Demo­vič, Ondrej Eliáš, Lucia Fabiá­no­vá, Sil­via Fedo­ro­vá, Iva­na Fil­ko­ro­vá, Beáta Ger­bo­co­vá, Zuza­na Graus Rudav­ská, Eri­ka Gre­gu­šo­vá, Milan Han­ko, Peter Heri­ban, Mária Hro­ma­do­vá, Zuza­na Hro­ma­do­vá, Bra­ni­slav Jelen­čík, Dušan Křís­tek a Peter W. Haas, Jana Made­ro­vá, Matúš Maťát­ko, Anna­má­ria Miku­lík, Robert Par­šo, Mili­ca Pod­stre­len­co­vá, Mar­tin Rosen­ber­ger, Zuza­na Rudy­o­vá, Vero­ni­ka Selin­ge­ro­vá, Anton Slá­dek, Jozef Sušien­ka, Ján Šev­čík, Mária Šil­ber­ská, Jena Šim­ko­vá, Zuza­na Šuja­no­vá, Tibor Uhrín, Pet­ra Mohy­lo­vá,  Dvo­ra Bar­zi­lai