VIANOČNÝ ATELIÉR

Kurá­tor­ky: Ágnes Sch­ramm a Eri­ka Gre­gu­šo­vá   Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá

LITHUANIAN CONTEMPORARY ART

COLLECTION OF THE LITHUANIAN ARTISTS ASSOCIATION SÚČASNÉ VÝTVARNÉ UMENIE LITVY ZO ZBIEROK LITOVSKEJ ASOCIÁCIE UMELCOV   Kurá­to­ri:  Egle Ber­ta­sie­ne, Euge­ni­jus Nale­vai­ka Orga­ni­zá­tor: Lie­tu­vos dai­li­nin­ku sajun­ga   Foto­gra­fie albu­mu:...