3D vir­tu­ál­ne pre­hliad­ky galé­rie

Vzhľa­dom k rých­lo sa menia­cim pan­de­mic­kým opat­re­niam  a čas­té­mu zatvá­ra­niu kul­túr­nych inšti­tú­cii pri­pra­vu­je­me k výsta­vám aj vir­tu­ál­ne pre­hliad­ky, kto­ré umož­nia divá­kom kva­lit­nú náv­šte­vu galé­rie aj z pohod­lia domo­va.

Vir­tu­ál­na prieh­rad­ka bola vytvo­re­ná a je Vám sprí­stup­ne­ná vďa­ka pod­po­re gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR v rám­ci pro­jek­tu s náz­vom „Umel­ka – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“, kód pro­jek­tu CLT01010.


Stro­mo­ro­die / Tre­en­car­na­ti­on (16. august – 26. august 2022)

Na medzi­ná­rod­nom sym­pó­ziu auto­ri vytvo­ri­li zo šies­tich európ­skych kra­jín  die­la z kme­ňov stro­mov, kto­ré muse­li ustú­piť stav­be elek­trič­ko­vej tra­te v Petr­žal­ke – vrá­tia sa však do verej­né­ho pries­to­ru v podo­be nových diel úžit­ko­vé­ho ale­bo voľ­né­ho cha­rak­te­ru. Orga­ni­zá­tor­mi podu­ja­tia bola Slo­ven­ská výtvar­ná únia v spo­lu­prá­ci s Kul­túr­ny­mi zaria­de­nia­mi Petr­žal­ky. Viac infor­má­cii: https://svu.sk/sk/stromorodie-treencarnation/


Tla­čo­vá kon­fe­ren­cia Pamät­ník slo­bo­da slo­va (20. decem­ber 2021)

Trnav­ský samo­správ­ny kraj v spo­lu­prá­ci s pozos­ta­lý­mi rodi­na­mi a šir­šou odbor­nou verej­nos­ťou vyhlá­sil výtvar­no – archi­tek­to­nic­kú súťaž. Jej cie­ľom je na mies­te tra­gé­die Jána Kucia­ka a Mar­ti­ny Kuš­ní­ro­vej vytvo­riť piet­ne mies­to. Záme­rom vybu­do­va­nia pamät­ní­ka v obci Veľ­ká Mača je pri­po­mí­nať, ucho­vá­vať a pod­ne­co­vať ľudí k dis­ku­siám s pat­rič­nou úctou.

Tla­čo­vá kon­fe­ren­cia za účas­tí pred­sta­vi­te­ľov TTSK a médií sa kona­la 20.12.2021 v Umel­ke.

Viac infor­má­cií o súťa­ží na webe  https://slobodaslova.sk/Show your step 8 (5. októ­ber 2021)

Taneč­ný pro­jekt „Show Your Step“ orga­ni­zo­va­ný plat­for­mou Taneč­ná Scé­na, pred­sta­vu­je talen­to­va­ných slo­ven­ských taneč­ní­kov z rôz­nych taneč­ných štý­lov a odvet­ví a spre­vá­dza ich pohy­by a taneč­né seba­vy­jad­re­nie na zau­jí­ma­vých ume­lec­kých mies­tach.

Galé­ria Umel­ka bola súčas­ťou 8. die­lu, kde počas výsta­vy zdru­že­nia medai­lé­rov „Slo­ven­ská medai­la 2016–2020“ pred­vie­dol bre­a­king a kon­cept Flow-to-go taneč­ník Ondrej „El Prcin­ho“ Hadi­dom.

Viac sa dočí­ta­te tu


Video k výsta­ve Mar­ty Cha­ba­do­vej — Prie­ni­ky (10.–29. august 2021)


DIZAJN WITHOUT BORDERS / DIZAJN BEZ HRANÍC (7. máj 2021)

V niž­šie pri­lo­že­nom lin­ku si môž­te pozrieť video výstup Galé­rie Umel­ka v rám­ci pro­jek­tu Dizajn bez hra­níc, do kto­ré­ho sme sa z dôvo­du pan­de­mic­kej situ­ácie zapo­ji­li aspoň vir­tu­ál­ne: https://svu.sk/sk/galeria-umelka-v-projekte-dizajn-bez-hranic-2021/


DIZAJN WITHOUT BORDERS / DIZAJN BEZ HRANÍC (7. máj 2021)

Dizajn bez hra­níc (DBH), jed­na z naj­výz­nam­nej­ších nezá­vis­lých výstav a sérií podu­ja­tí zame­ra­ných na všet­ky ume­nia v regi­ó­ne, pred­sta­vu­je die­la dizaj­né­rov, návrhá­rov nábyt­ku, tex­ti­lu a šper­kov a umel­cov pôso­bia­cich v iných vizu­ál­nych oblas­tiach. Kaž­dý rok dosta­ne asi 150 dizaj­né­rov z viac ako 10 kra­jín prí­le­ži­tosť pred­sta­viť svo­je prá­ce pub­li­ku v tom­to 16-roč­nom pro­jek­te. Výsta­va je obo­ha­te­ná o boha­tý výber podu­ja­tí ses­ter­ské­ho ume­nia.
V októb­ri 2020 bola výsta­va otvo­re­ná v Buda­peš­ti. V roku 2021 by sa dosta­la aj do Bra­ti­sla­vy a Vied­ne; tie­to však boli zru­še­né kvô­li pan­dé­mii. Namies­to toho ino­va­tív­ny vlog DBH, kto­rý mal pre­mi­é­ru 7. mája 2021, pred­sta­vil die­la 154 umel­cov zo 14 kra­jín v krát­kych vide­ách s dĺž­kou 30 až 35 sekúnd. Záro­veň sa usku­toč­ni­lo onli­ne stret­nu­tie v FUGA BUDAPEST CENTRE ARCHITECTURE spo­lu s tex­til­nou kolek­ci­ou Szil­vie Szi­ge­ti „Futu­ris­tic“, taneč­nou etu­dou Rity Góbi a kon­cer­tom súčas­nej váž­nej hud­by Rózy Rad­nó­ti.

Viac na: https://svu.sk/sk/design-without-borders-dizajn-bez-hranic/


SVETOVÝ DEŇ UMENIA / WORLD ART DAY (15. apríl 2021)

Podu­ja­tie sa kona­lo 15.4.2021, v rám­ci medzi­ná­rod­nej onli­ne kon­fe­ren­cie IAA Euro­pe Talks pri prí­le­ži­tos­ti World Art Day (pri­jí­ma­teľ mal na sta­ros­ti zor­ga­ni­zo­va­nie a mode­ro­va­nie), ofi­ciál­ne­ho podu­ja­tia UNESCO, pri zro­de kto­ré­ho stá­la od začiat­ku SVÚ.

Andrej Csil­lag — KONIEC DOBY ZLA

29. janu­ára si v rám­ci pamät­né­ho dňa celý svet pri­po­me­nul tra­gic­ké uda­los­ti, nesmier­nu kru­tosť a utr­pe­nie, kto­ré si pre­ži­li obe­te holo­kaus­tu počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. V Galé­rii Umel­ka sme pri tej­to prí­le­ži­tos­ti sprí­stup­ni­li výsta­vu Andre­ja Csil­la­ga: Koniec doby zla.

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“

Bese­da: Holo­kaust na Slo­ven­sku

Dňa 7.2.2024 sa v Galé­rii Umel­ka usku­toč­ni­la séria krát­kych pred­ná­šok s dis­ku­si­ou, veno­va­ných pamiat­ke obe­tí holo­kaus­tu.

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“

Výsta­va Slo­ven­sko-maďar­ských suse­dov SILENTIUM — čas pre ticho

Od 22. feb­ru­ára do 3. mar­ca 2024 sme Vám pred­sta­vi­li kolek­tív­nu výsta­vu Slo­ven­sko-maďar­ských suse­dov, pia­tich výtvar­ných umel­cov — čle­nov Spol­ku maďar­ských tvo­ri­vých Umel­cov na Slo­ven­sku MAMSZE: Éva May­er, Ani­kó Kovács Cson­ga, Beáta Méry, Már­ta M. Kiss a Áron Zsolt Majo­ros. Skrz svo­ju tvor­bu Vás pozva­li obja­viť krá­su a potre­bu ticha.

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“

Ako sprie­vod­né podu­ja­tie k tej­to výsta­ve Slo­ven­sko-maďar­ských suse­dov bol rea­li­zo­va­ný kon­cert mla­dej Slo­ven­sko-maďar­skej hudob­níč­ky Ade­ly Mede, kto­rá sa venu­je expe­ri­men­tál­nej hud­be.

Zra­ko­vo pos­ti­hnu­tí a inak hen­di­ke­po­va­ní vo sve­te ume­nia a archi­tek­tú­ry.

Dňa 13.3.2024 sa o 17:00 v pries­to­roch Galé­rie Umel­ka kona­la dis­ku­sia na tému “Zra­ko­vo pos­ti­hnu­tí a inak hen­di­ke­po­va­ní vo sve­te ume­nia a archi­tek­tú­ry”.

Dis­ku­siu mode­ro­val Bra­ni­slav Jelen­čík, ako zástup­ca Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­ti­sla­ve.

Dis­ku­sie sa zúčast­ni­li títo hos­tia:
Duša­na Blaš­ko­vá — Únia nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska
Eva Meto­no­vá — Únia nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska
Bra­ni­slav Mamoj­ka — Únia nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska
Zuza­na Čereš­ňo­va — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve
Natá­lia Boš­ko­vá Filo­vá — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve
Mária Šim­ko­vá — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve
Ele­na Mamoj­ko­vá — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve
Lea Rol­lo­va — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve

Viac k dis­ku­sií a tej­to téma­ti­ke sa vie­te dočí­tať na tom­to odka­ze:

Dis­ku­siu orga­ni­zo­va­la Slo­ven­ská výtvar­ná únia v spo­lu­prá­ci so Slo­ven­skou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Bra­ti­sla­ve a Úni­ou nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska.

Ďaku­je­me všet­kým zúčast­ne­ným za túto obo­ha­cu­jú­cu dis­ku­siu a skú­se­nosť, kto­rú si berie­me do budúc­na, aby sme našu Galé­riu Umel­ka posu­nu­li ešte ďalej!

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“

Náv­šte­va repre­zen­tan­tov SVÚ v Reyk­ja­ví­ku 20. 3. – 24. 3. 2024

Report z tre­tej kul­túr­nej výme­ny v Reyk­ja­ví­ku (20. 3. – 24. 3. 2024)

V dňoch 20. až 24. mar­ca 2024 sme absol­vo­va­li slu­žob­nú ces­tu na Island, v rám­ci kto­rej sme absol­vo­va­li stret­nu­tia s naši­mi par­tner­mi v pro­jek­te „UMELKA ‑cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty“ – s repre­zen­ta­mi SÍM – Sam­bad Islen­skra Mynd­lis­tar­man­na, Island­skou aso­ciá­ci­ou výtvar­ných umel­cov so síd­lom v Reyk­ja­ví­ku. Dele­gá­cia Slo­ven­skej výtvar­nej únie, zlo­že­ná z pred­sed­níč­ky SVÚ Tere­zy Tome­šo­vej, mar­ke­tin­go­vej mana­žér­ky Ani­ty Szil­vo­vej, kul­túr­nej mana­žér­ky Kata­rí­ny Žáko­vej a tech­ni­ka Galé­rie Umel­ka Roma­na Knap­pa, bola srdeč­nej pri­ja­tá a účin­ne spo­lu­pra­co­va­la s naši­mi island­ský­mi par­tner­mi.

Hlav­ným cie­ľom tej­to výme­ny bolo zís­ka­nie infor­má­cií a mate­riá­lu na vytvo­re­nie infor­mač­né­ho videa pre čle­nov SVÚ. Chce­li sme detail­ne zdo­ku­men­to­vať fun­go­va­nie kul­túr­nych rezi­den­cií v SÍM, vrá­ta­ne ich typov, pod­mie­nok a pro­ce­su pri­hlá­se­nia. Ten­to pro­jekt by slú­žil ako uži­toč­ný zdroj infor­má­cií pre našich čle­nov, kto­rí by moh­li mať záu­jem o kul­túr­nu výme­nu.

Akti­vi­ty:

  • Zazna­me­ná­va­nie videa a doku­men­tá­cie. Mar­ke­tin­go­vá mana­žér­ka Ani­ta Szil­vo­vá v spo­lu­prá­ci s Roma­nom Knap­pom veno­va­li veľ­kú pozor­nosť vytvá­ra­ním video­do­ku­men­tá­cií kul­túr­nej výme­ny. Roman Knapp vytvá­ral dro­no­vé zábe­ry. Nav­ští­vi­li sme rôz­ne galé­rie a kul­túr­ne inšti­tú­cie v Reyk­ja­ví­ku a zachy­ti­li sme ich pro­stre­die, mož­nos­ti a špe­ci­fi­ká. Ten­to mate­riál nám násled­ne poslú­žil pri vytvá­ra­ní infor­mač­né­ho videa.
  • Vďa­ka člen­stvu SVÚ v Inter­na­ti­onal asso­cia­ti­on of art, náv­šte­vy galé­rií sme mali vďa­ka využi­tiu IAA kar­ty bez­plat­ne.
  • Usku­toč­ni­li sme roz­ho­vo­ry s tímom SÍM, aby sme zís­ka­li ďal­šie pod­rob­nos­ti ohľa­dom rezi­den­cie a tipy pre čle­nov SVÚ ako sa na rezi­den­ciu dostať. Kata­rí­na Žáko­vá vied­la roz­ho­vor s mana­žé­rom rezi­denč­né­ho cen­tra SÍM Mar­ty­na­som Pet­re­i­ki­som, kto­rý posky­tol uži­toč­né infor­má­cie pre náš pro­jekt.
  • Okrem doku­men­tá­cie prie­be­hu výme­ny, tech­nik Roman Knapp nado­bu­dol a vyme­nil si poznat­ky a skú­se­nos­ti ohľa­dom prob­le­ma­ti­ky inšta­lá­cií diel v his­to­ric­ky význam­ných budo­vách ako je v našom prí­pa­de Galé­ria Umel­ka (kto­rá o rok dovŕ­ši 100 roč­né jubi­le­um) a v prí­pa­de SÍM 200-roč­ná budo­va SÍM gal­le­ry.
  • Naša dele­gá­cia sa inten­zív­ne zapá­ja­la do dis­ku­sií o sprá­ve a pre­vádz­ke výtvar­ných únií a galé­rií, zís­ka­júc nové inšpi­rá­cie a nápa­dy, kto­ré by moh­li obo­ha­tiť našu orga­ni­zá­ciu a našu galé­riu.
  • Tere­za Tome­šo­vá, naša pred­sed­níč­ka, vied­la roko­va­nia s výkon­nou ria­di­teľ­kou SÍM Ingib­jorg Gunn­laugs­dot­tír o ďal­šej spo­lu­prá­ci medzi SVÚ a SÍM. Sme nad­še­ní z poten­ciá­lu tej­to spo­lu­prá­ce a plá­nu­je­me ďal­šie kro­ky na posil­ne­nie našich vzťa­hov a kul­túr­nej výme­ny medzi naši­mi kra­ji­na­mi.
  • Počas výme­ny sme mali mož­nosť nav­ští­viť rezi­denč­né cen­trum SÍM — Sel­ja­ve­gur a poroz­prá­va­li sme sa s umel­ca­mi na rezi­den­cii. Tak­tiež sme sa stret­li s umel­ca­mi, kto­rí sa zúčast­nia nasle­du­jú­cej kul­túr­nej výme­ny v Bra­ti­sla­ve v aprí­li. Ten­to kon­takt nám umož­nil pri­pra­viť sa na ich prí­chod a zais­tiť, že budú mať pod­po­ru a vhod­né pro­stre­die pre ich tvor­bu.

Cel­ko­vo pova­žu­je­me túto slu­žob­nú ces­tu za veľ­mi úspeš­nú . Máme dosta­tok mate­riá­lu na vytvo­re­nie infor­mač­né­ho videa a sme pri­pra­ve­ní pokra­čo­vať v ďal­ších kro­koch toh­to pro­jek­tu.

Infor­mač­né videá:

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“

Výsta­va OMAMA: Ces­ta von z gene­rač­nej chu­do­by

Od 25.3. do 14.4. 2024 v našom foy­er pre­beh­la foto­gra­fic­ká výsta­va zdru­že­nia Ces­ta von, s náz­vom OMAMA: Ces­ta von z gene­rač­nej chu­do­by.

Posla­ním zdru­že­nia Ces­ta von je pomá­hať ľuďom uviaz­nu­tým v chu­do­be posta­viť sa na vlast­né nohy, zís­kať prá­cu a dôs­toj­ný život. Oma­my — ženy pria­mo z vylú­če­ných komu­nít, učia mamič­ky, ako správ­ne roz­ví­jať ich deti už od naro­de­nia. Dosta­nú tak zákla­dy, na kto­rých môžu neskôr v škôl­ke a ško­le sta­vať.

Foto­gra­fie zachy­tá­va­jú auten­tic­ké zábe­ry z lek­cií, kto­ré oma­my den­ne s deť­mi z gene­rač­nej chu­do­by robia. Uvi­dí­te, čomu sa Oma­my venu­jú a pre­čo to robia.

Auto­rom foto­gra­fií je Mar­tin Šve­da, vedec­ký pra­cov­ník SAV, geo­graf a foto­graf, kto­rý pozná Slo­ven­sko ako málo­kto. Pre­šiel a nafo­til nie­koľ­ko výcho­do­slo­ven­ských osád, v kto­rých pôso­bia oma­my zo zdru­že­nia Ces­ta von.

Písa­li o nás:

Pro­jekt Oma­my: ces­ta von z gene­rač­nej chu­do­by v galé­rii Umel­ka

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“