Milí pria­te­lia,

Slo­ven­ská výtvar­ná únia, Kul­túr­ne zaria­de­nia Petr­žal­ky a auto­ri zo šies­tich európ­skych kra­jín

Vás srdeč­ne pozý­va­jú na medzi­ná­rod­né sochár­ske sym­pó­zium Stro­mo­ro­die / Tre­en­car­na­ti­on,

kto­ré bude pre­bie­hať od 16.8. — 26.8.2022 v are­áli pri ihris­ku Petr­žal­ka City (Ges­sa­y­o­va uli­ca v Bra­ti­sla­ve).

Zúčast­ne­ní umel­ci počas najb­liž­ších dní vytvo­ria ume­lec­ké die­la z kme­ňov stro­mov, kto­ré muse­li ustú­piť stav­be elek­trič­ko­vej tra­te v Petr­žal­ke — vrá­tia sa však do verej­né­ho pries­to­ru v podo­be nových diel úžit­ko­vé­ho ale­bo voľ­né­ho cha­rak­te­ru.

Počas trva­nia sym­pó­zia ponú­ka­me mož­nosť sle­do­vať umel­cov pri prá­ci s dre­vom (pra­cov­né dni od 17.8. — 25.8., od 10 — 17), zúčast­niť sa works­ho­pov pre deti a mlá­dež (sobo­ta 20.8. od 15:30) a na záver zhliad­nuť výsled­ky prá­ce 15 auto­rov počas ver­ni­sá­že (pia­tok 26.8. o 18:00).

Pri náv­šte­ve are­álu pro­sí­me o zotrva­nie v pries­to­re urče­nom pre náv­štev­ní­kov.

Viac infor­má­cií náj­de­te v pri­lo­že­nej pozván­ke a tla­čo­vej sprá­ve, v prí­pa­de záuj­mu o pra­vi­del­nú foto­do­ku­men­tá­ciu sle­duj­te Face­bo­ok podu­ja­tia

https://www.facebook.com/stromorodie

Pro­jekt pod­po­ri­li: Gran­ty EHP a Nór­ska na Slo­ven­sku, Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj, Mest­ská časť Bra­ti­sla­va-Petr­žal­ka, Petr­žal­ka City a.s., Hotel Domi­ni­ka, Poži­čov­ňa nára­dia — prak­tic­ké nára­die, Fond výtvar­ných ume­ní, IAA Euro­pe, SÍM.