Dizajn bez hra­níc (DBH), jed­na z naj­výz­nam­nej­ších nezá­vis­lých výstav a sérií podu­ja­tí zame­ra­ných na všet­ky ume­nia v regi­ó­ne, pred­sta­vu­je die­la dizaj­né­rov, návrhá­rov nábyt­ku, tex­ti­lu a šper­kov a umel­cov pôso­bia­cich v iných vizu­ál­nych oblas­tiach. Kaž­dý rok dosta­ne asi 150 dizaj­né­rov z viac ako 10 kra­jín prí­le­ži­tosť pred­sta­viť svo­je prá­ce pub­li­ku v tom­to 16-roč­nom pro­jek­te. Výsta­va je obo­ha­te­ná o boha­tý výber podu­ja­tí ses­ter­ské­ho ume­nia.
V októb­ri 2020 bola výsta­va otvo­re­ná v Buda­peš­ti. V roku 2021 by sa dosta­la aj do Bra­ti­sla­vy a Vied­ne; tie­to však boli zru­še­né kvô­li pan­dé­mii. Namies­to toho ino­va­tív­ny vlog DBH, kto­rý mal pre­mi­é­ru 7. mája 2021, pred­sta­vil die­la 154 umel­cov zo 14 kra­jín v krát­kych vide­ách s dĺž­kou 30 až 35 sekúnd. Záro­veň sa usku­toč­ni­lo onli­ne stret­nu­tie v FUGA BUDAPEST CENTRE ARCHITECTURE spo­lu s tex­til­nou kolek­ci­ou Szil­vie Szi­ge­ti „Futu­ris­tic“, taneč­nou etu­dou Rity Góbi a kon­cer­tom súčas­nej váž­nej hud­by Rózy Rad­nó­ti.

Názov „Dizajn bez hra­níc“ odka­zu­je na medzi­ná­rod­ný cha­rak­ter výsta­vy, európ­sky pocit spo­lu­pat­rič­nos­ti a inter-ope­ra­bi­li­tu rôz­nych ume­lec­kých dis­cip­lín. Vyjad­re­ním vôle kurá­to­rov je pre­uká­zať mno­ho spô­so­bov tlmo­če­nia dizaj­nu. Roz­ší­re­ním kon­cep­cie kla­dú dôraz na tvo­ri­vý prí­stup a ino­vá­cie, kto­ré sú zalo­že­né na neus­tá­lej inšpi­rá­cii, dia­ló­gu medzi rôz­ny­mi sociál­ny­mi, pro­fe­sij­ný­mi a gene­rač­ný­mi sku­pi­na­mi, nará­ža­ní na ich roz­diel­ne názo­ry a sys­te­ma­tic­kom uspo­ria­da­ní a odo­vzdá­va­ní infor­má­cií. Dizaj­no­vé mys­le­nie slú­ži tiež ako výcho­dis­ko­vý bod pre ino­vá­cie, vzde­lá­va­nie, tvor­bu stra­té­gií a dokon­ca aj rie­še­nie prob­lé­mov.
Die­la, pro­jek­ty, objek­ty a súvi­sia­ce uda­los­ti, kto­ré výstav­ná expo­zí­cia pred­sta­vu­je, zdô­raz­ňu­jú význam pro­duk­tív­nej inte­rak­cie medzi rôz­ny­mi ume­lec­ký­mi dis­cip­lí­na­mi — vizu­ál­nym ume­ním, dizaj­nom, ako aj vizu­ál­nym a scé­nic­kým ume­ním. Výber zdô­raz­ňu­je nie­len umel­cov, ale aj úlo­hu spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti, občian­skej spo­loč­nos­ti a tvor­cov v spo­loč­nos­ti, ako aj význam vytvá­ra­nia sie­tí.

Na výsta­ve sú zastú­pe­né dizaj­no­vé pred­me­ty v užšom zmys­le (jed­no­ra­zo­vý, malo­sé­ri­ový a séri­ovo vyrá­ba­ný náby­tok, byto­vé dopl­n­ky, kober­ce a byto­vý tex­til), ako aj pro­to­ty­py, súčas­né šper­ky, pro­jek­ty (a fil­my o pro­jek­toch), kto­ré voľ­ne inter­pre­tu­jú žán­ro­vé hra­ni­ce, myš­lien­ky, kto­ré sú ohľa­du­pl­né k život­né­mu pro­stre­diu, slú­žia udr­ža­teľ­né­mu roz­vo­ju ale­bo zdô­raz­ňu­jú úlo­hu občian­skej spo­loč­nos­ti pri for­mo­va­ní spo­loč­nos­ti ako cel­ku, a die­la, kto­ré pre­zen­tu­jú kul­túr­ne a tvo­ri­vé súvis­los­ti v gas­tro­nó­mii.

 

DBH je roz­ší­re­ný o dva men­šie pro­jek­ty.

Texhi­bi­ti­on je spo­loč­ný pro­jekt pre maďar­ských a medzi­ná­rod­ných tex­til­ných dizaj­né­rov, kto­rý pred 6 rok­mi vytvo­ri­la tex­til­ná dizaj­nér­ka Szil­via Szi­ge­ti a kto­ré­ho sa zúčast­ni­lo viac ako 100 tvor­cov.
S výrob­ný­mi kapa­ci­ta­mi, kto­ré sa kvô­li lac­nej pra­cov­nej sile a nepri­ja­teľ­nej pova­he det­skej prá­ce pre­sťa­ho­va­li na Ďale­ký východ, bola Szi­ge­ti vyzva­ná, aby upria­mi­la pozor­nosť na tex­til­ný prie­my­sel, kedy­si pop­red­né odvet­vie v Euró­pe, a na tvo­ri­vé mož­nos­ti, kto­ré v ňom spo­čí­va­jú.

Sek­cia súčas­né­ho šper­ku zdô­raz­ňu­je úzke spo­je­nie medzi vizu­ál­nym ume­ním a dizaj­nom a podob­nosť v dizaj­no­vom prí­stu­pe. V roku 2020 sa súčas­ní návrhá­ri šper­kov dosta­li do cen­tra pozor­nos­ti po tre­tí­krát. Vybra­li si ich reno­mo­va­ní kurá­to­ri vrá­ta­ne Cor­ne­lie Hol­zach, ria­di­teľ­ky Múzea šper­kov Pforz­he­im; Eli­sa­beth Hei­ne, kurá­tor­ka múzea šper­kov v Pforz­he­i­mu; Rakús­ka šper­kár­ka Susan­ne Ham­me­ro­vá; ume­lec­ká spi­so­va­teľ­ka a zbe­ra­teľ­ka Kata­lin Spen­gler; a orga­ni­zá­to­ri DWB. Cie­ľom výbe­ru je čo naj­lep­šie uká­zať hos­ťom najp­rog­re­sív­nej­šie novin­ky žán­ru.
Kaž­dý rok sa na výsta­ve šper­kov okrem význam­ných ume­lec­kých diel šper­kov z rôz­nych kra­jín pred­sta­vu­je aj význam­ná ško­la. Napr. v roku 2018: Štú­dio S + M + L_XL — Kov a kle­not VŠVU Bra­ti­sla­va; v roku 2019: LSFDA; v roku 2020: Kuns­tMo­de­De­sign Herb­sts­tras­se, Wien Eve­ning Col­le­ge Jewel­le­ry Design.

DBH je tiež dizaj­nér­ska sieť zame­ra­ná na vytvá­ra­nie prí­le­ži­tos­tí na dia­lóg medzi rôz­ny­mi gene­rá­cia­mi. V rám­ci toh­to poby­tu majú hos­tia mož­nosť obo­zná­miť sa s prá­ca­mi štu­den­tov z rôz­nych ume­lec­kých a dizaj­no­vých škôl a uni­ver­zít. Na výsta­ve v roku 2020 sa pred­sta­vi­li die­la umel­cov „Matu­rit­nej pre­hliad­ky“ 2019 Aka­dé­mie dizaj­nu Eind­ho­ven; ako aj prá­ce štu­den­tov pia­tich fakúlt VŠVU Bra­ti­sla­va, dvoch fakúlt Var­šav­skej aka­dé­mie výtvar­ných ume­ní, dvoch fakúlt LSFDA a MOME Design Ins­ti­tu­te.

 

Cena DBH
Orga­ni­zá­to­ri ako oce­ne­nie pro­fe­si­onál­ne­ho výko­nu vysta­vo­va­te­ľov zalo­ži­li v roku 2016 cenu za dizajn na pod­po­ru mla­dých umel­cov. Cie­ľom vyzna­me­na­nia je zdô­raz­niť poten­ciál v dizaj­ne, dôle­ži­tosť spon­zor­stva a spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti a tiež poskyt­núť prí­le­ži­tosť na medzi­ná­rod­né uzna­nie.

O zakla­da­te­ľoch — kurá­to­roch
Tex­til­ná dizaj­nér­ka Szil­via Szi­ge­ti a inte­ri­é­ro­vý dizaj­nér Tamás Rad­nó­ti z Buda­peš­ti absol­vo­va­li Vyso­kú ško­lu ume­nia a dizaj­nu Moho­ly-Nagy. Oba­ja boli člen­mi Aka­de­mie Sch­loss Soli­tu­de Stutt­gart v rokoch 1990–91 a Szil­via Szi­ge­ti bola člen­kou správ­nej rady Aka­de­mie Sch­loss Soli­tu­de v rokoch 2011 až 2019.
V Buda­peš­ti otvo­ri­li svo­je vlast­né dizaj­nér­ske štú­dio Even­tu­ell Gal­le­ry v roku 1994, kde okrem diel zakla­da­te­ľov sú dizaj­né­ri, vizu­ál­ni umel­ci a výkon­ní umel­ci roč­ne pred­sta­ve­ní na pri­bliž­ne 8 — 10 ume­lec­kých podu­ja­tiach.
Ich naj­výz­nam­nej­ším ume­lec­kým pro­jek­tom je dnes už 16-roč­ná medzi­ná­rod­ná výsta­va dizaj­nu DWB.
Od roku 1994 sa podie­ľa­jú na orga­ni­zá­cii a ria­de­ní viac ako 200 význam­ných desig­no­vých a ume­lec­kých výstav a sérií uda­los­tí; spo­lu­pra­co­va­li s tak­mer 4 000 dizaj­nér­mi.

 

ONLINE výstu­py toh­to pro­jek­tu môže­te nájsť na lin­koch niž­šie:

Face­bo­ok:
You­Tu­be:

 

Design Wit­hout Bor­ders // @designwithoutbordersbudapest //  design-without-borders.eu  //  Sup­por­ted by Inter­na­ti­onal Viseg­rad Fund