Slo­ven­ská výtvar­ná únia sa ten­to rok zapo­ji­la do 16 roč­ní­ka medzi­ná­rod­né­ho pro­jek­tu Dizajn bez hra­níc.

Prvým zahra­nič­ným mies­tom buda­peš­tian­skej výsta­vy Dizajn bez hra­níc mala byť  na jar 2021 Galé­ria Umel­ka v Bra­ti­sla­ve, kvô­li COVID-19 sa prog­ram pre­su­nul do onli­ne pries­to­ru, a my sme sa tak zapo­ji­li aspoň vir­tu­ál­ne.

 

Galé­ria posta­ve­ná v rokoch 1925 — 1926 je jed­nou z naj­star­ších kul­túr­nych inšti­tú­cií na Slo­ven­sku.

Túto pozo­ru­hod­nú budo­vu navrh­li archi­tek­ti Alo­is Balán a Jiří Gross­mann. Umel­ka je naj­star­šia budo­va posta­ve­ná vo fun­kci­ona­lis­tic­kom štý­le na Slo­ven­sku. Budo­va je oso­bit­ne archi­tek­to­nic­ky zau­jí­ma­vá a bola vyhlá­se­ná za kul­túr­nu pamiat­ku. Nachá­dza na vyni­ka­jú­com mies­te medzi his­to­ric­kým a moder­ným cen­trom Bra­ti­sla­vy.

Kona­li sa tu význam­né kul­túr­ne a spo­lo­čen­ské akcie. Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších uda­los­tí bolo zalo­že­nie Verej­nos­ti pro­ti nási­liu, občian­ske­ho hnu­tia úzko spä­té­ho s tou­to budo­vou. Prvé pro­test­né stret­nu­tia, kto­ré sa tu kona­li v roku 1989, vied­li k zalo­že­niu Verej­nos­ti pro­ti nási­liu. Naj­zná­mej­šia foto­gra­fia Ladi­sla­va Bie­li­ka bola zho­to­ve­ná v augus­te 1968 pred tou­to budo­vou. Zobra­zu­je muža s holou hru­ďou sto­ja­ce­ho pred soviet­skym tan­kom.

Budo­va zná­ma ako UMELKA je síd­lom Slo­ven­skej výtvar­nej únie od roku 1990. Za posled­ných desať rokov pre­šla roz­siah­lou rekon­štruk­ci­ou vrá­ta­ne samot­nej budo­vy, jej inte­ri­é­ru a Galé­rie UMELKA, reno­vá­ci­ou a zno­vu­ot­vo­re­ním Klu­bu umel­cov UMELKA, pre­stav­bou sochár­skej záh­ra­dy UMELKA s reštau­rá­ci­ou pod holým nebom a reštau­rá­ci­ou UMELKA.

Vďa­ka medzi­ná­rod­ným akti­vi­tám Slo­ven­skej výtvar­nej únie sa UMELKA sta­la dejis­kom medzi­ná­rod­ných a sve­to­vých podu­ja­tí (IAA / AIAP, IAA Euro­pe, ECA, IFCCD, ECCD). Je síd­lom pre­zi­den­ta IAA Euro­pe a kan­ce­lá­rie IAA Euro­pe. Spo­lu s kan­ce­lá­ri­ou IAA v paríž­skom síd­le UNESCO je UMELKA jed­ným z dvoch cen­tier naj­väč­šej celo­sve­to­vej orga­ni­zá­cie vizu­ál­nych umel­cov.

UMELKA kaž­do­roč­ne orga­ni­zu­je desiat­ky výstav a iných podu­ja­tí a bez pre­ru­še­nia slú­ži umel­com a kul­túr­nej verej­nos­ti tak­mer sto rokov.

 

ONLINE výstu­py toh­to pro­jek­tu môže­te nájsť na lin­koch niž­šie:

Face­bo­ok:
You­Tu­be:

 

Design Wit­hout Bor­ders // @designwithoutbordersbudapest //  design-without-borders.eu  //  Sup­por­ted by Inter­na­ti­onal Viseg­rad Fund