Súčas­ný čes­ko-slo­ven­ský autor­ský šperk

Kurá­tor­ky: Mar­ce­la Kindl Stef­fa­no­vá, Tere­za Ver­ne­ro­vá Vol­ná a Mária Hrie­šik Nepšin­ská
Vysta­vu­jú­cí auto­ri: Ladi­slav Kom­ňac­ký, Lud­mi­la Šiko­lo­vá, Mar­tin Jošt Pou­zar, Jana Vál­ko­vá Stříl­ko­vá, Mar­ta Švaj­do­vá, Mar­ce­la Kindl Stef­fa­no­vá, Mar­tin Gros­man, Vero­ni­ka Goco­vá, Petr Vogel, Kar­la Olšá­ko­vá, Hana Polív­ko­vá, Dana Tomeč­ko­vá, Lucie Houd­ko­vá, Mar­tin Ver­ner, Mar­ti­na Sin­ge­ro­vá, Kate­ři­na Jir­so­vá, Mar­ké­ta Kra­toch­ví­lo­vá, Alž­běta Dvo­řá­ko­vá, René Hora, Mar­ké­ta Šumo­vá, Adé­la Wie­sen­ber­go­vá, Tere­za Bor­lo­vá, Kris­tý­na Špa­ni­he­lo­vá, Sla­vo­mí­ra Ondru­šo­vá, Jana Macha­to­vá, Peter Macha­ta, Pavol Pre­kop, Bar­bo­ra Jam­ri­cho­vá, Vik­tó­ria Munz­ker, Maya H. Nepšin­ská, Karol Weiss­lech­ner, Blan­ka Cep­ko­vá, Mia Čopí­ko­vá, Kata­ri­na D. F. Sipo­so­vá, Vero­ni­ka Uhrec­ká, Kata Kis­soc­zy.

Pro­jekt z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Křís­tek Kozá­ro­vá