s medzi­ná­rod­nou účas­ťou

súčas­ťou výsta­vy bola pre­zen­tá­cia prác oce­ne­ných auto­riek z roku 2015:

Eva Cisá­ro­vá-Miná­ri­ko­vá (Slo­ven­sko),  Heid­run Schim­mel (Nemec­ko) a Rasa Jun­du­lai­té (Lit­va)

a sprie­vod­ná výsta­va

TÚŽBA / COVET — 22 umel­cov z regi­ó­nu Can­ber­ra  (Aus­trá­lia)

 

Kurá­tor­ka: Sil­via Fedo­ro­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá