Medzi­ná­rod­né sym­pó­ziá ume­lec­ké­ho šper­ku Krem­ni­ca 1990 — 2016

Kurá­tor­ka: Mária H. Nepšin­ská

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá