Jubi­lan­ti 2014

 

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Jozef Barin­ka, Peter Bukov­ský, Alojz Dra­hoš, Šte­fan Hudzík, Ján Kor­koš, Milan Kožuch, Kli­ment Mitu­ra, Šte­fan Novot­ný, Imrich Svi­ta­na, Mária Balog­ho­vá

 

Kurá­tor­ka výsta­vy: Ľuba Belo­hrad­ská

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá