Výsta­va k 70. výro­čiu vyso­kej ško­ly výtvar­ných ume­ní

Kurá­tor­ský tím: Bar­bo­ra Koma­ro­vá, Ľuboš Kot­lár, Miro­sla­va Urba­no­vá

Vysta­vu­jú­ci: T. Abaf­fy, O. Bakus­hi­na, N. Bal­ber­čá­ko­vá, M. Dut­ko­vá, J. Fra­jo­vá, S. Got­tie­ro­vá, Š. Cho­van, L. Kála­zi, D. Koronc­zi, M. A. Krup­ko­vá, D. Kuri­nec, J. Kviat­kov­ská, D. Kyse­lo­vá, J. Myd­la, R. Pin­té­ro­vá, S. Pap­šo­vá, D. Piš­te­ko­vá, M. Ruma­no­vá, Z. Sva­tík, D. Tomeč­ko­vá

Archi­tekt výsta­vy: Jakub Kopec

Sprie­vod­ný prog­ram: Marí­na Abra­mo­vič Po Sebe Neup­ra­tu­je, T. Koša­riš­ťan, M. Tol­dy