Kurá­tor: Tomáš Kou­de­la

Gale­ris­ta: Libor Grón­sky

Hudob­ný prog­ram: Tomáš Vtí­pil

Výsta­va je súčas­ťou výmen­nej výstav­nej spo­lu­prá­ce SVÚ a Gale­rie Mil­le­nium.