Výsta­va bola súčas­ťou pro­jek­tu Socha a objekt XIX.

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Hele­na Hlu­šič­ko­vá (CZ), Len­ka Holí­ko­vá (CZ), Adrie­na Kutá­ko­vá (SK), Juraj Voj­čiak (SK),Halina Kra­wc­zun (PL), Zsuz­sa Pan­non­hal­mi (HU), Simon Zsolt Józ­sef (HU), Timea Nemes (HU), Imre Sch­ram­mel (HU), Káro­ly Sze­ke­res (HU), Györ­gyi Kerez­si (HU, Ivi­ca Vid­ro­vá (SK), Gab­rie­la Lup­tá­ko­vá (SK)

 

Kurá­tor­ky výsta­vy: Zsuz­sa Pan­non­hal­mi, Andrea Németh Bozó

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­va