Kurá­tor: Miro­slav Daub­ra­va

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Peter Bagi, Pavol Boro­dov­čák, Zuza­na Bote­ko­vá, Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Peter Bren­kus, Peter Čanec­ký, Vlas­ta Báto­ry Čil­ja­ko­vá, Mária Čore­jo­vá, Jaro­slav Daub­ra­va, Dušan Demo­vič, Ondrej Eliáš, Ale­xan­dra Faze­ka­šo­vá, Lucia Grej­tá­ko­vá, Ive­ta Haa­so­vá, Ade­la Haj­du­ová, Peter W. Haas a Dušan Kŕís­tek (Drink Duo), Peter Heri­ban, Mária Hro­ma­do­vá, Zuza­na Hro­ma­do­vá, Len­ka Kad­le­čí­ko­vá, Danie­la Koso­vá – Šute­ko­vá, Ivan Kos­troň, Pavol Kráľ, Marián Krnáč, Adrie­na Kutá­ko­vá, Danie­la Kyt­ko­vá, Fran­ti­šek Lip­ták, Peter Murín, Pavol Muš­ka, Mar­ti­na Solá­ro­vá Pau­le­ová, Mili­ca Pod­stre­len­co­vá, Ján Polák, Zuza­na Rudy­o­vá, Ver­ner Sche­i­ben­re­if, Jozef Sušien­ka, Jena Šim­ko­vá, Naďa Šimu­no­vá, Kris­tý­na Špa­ni­he­lo­vá, Pet­ra Šte­fan­ko­vá, Zuza­na Šuja­no­vá, Tibor Uhrín, Andrea Von­ko­me­ro­vá, Valé­ria Zacha­ro­vá