Výsta­va foto­gra­fií spo­je­ná s pre­mie­ta­ním poé­my Hen­ri­cha Bro­dy­ho

Kurá­tor­ka: Vero­ni­ka Marek Mar­ko­vi­čo­vá