Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Ara­ny­ász Zita, Bacao Ser­gio, Báz­lik Krá­lo­vá Viole­ta, Ber­ger Ladi­slav, Bia­ri­nec Ras­ti­slav, Bobo­ta Šte­fan, Bra­ni­šo­vá Zuza­na, Bru­nov­ský Daniel, Čepa Jana, Čer­ňák Lukáš, Čer­ný Ladi­slav, Dra­hoš Alojz, Drug­da Marián, Fulie­ro­vá Květo­sla­va, Ful­ka Emil, Ful­ko­vá Mária, Gaj­doš Ladi­slav, Gály Kata­rí­na, Graus Rudav­ská Zuza­na, Hrmo Ivan, Hýba­lo­vá Ovšá­ko­vá Jana, Jen­dek Sta­ni­slav, Jura­nits Georg, Kelec­sén­zi Nor­bert, Kel­len­ber­ger Mar­tin, Kis­soc­zy Kata­rí­na, Kova­čov­ský Pat­rik, Král Mar­tin, Kráľ Pavol, Kud­lík Vla­di­mír, Lebi­šo­vá Lucia, Lett­rich Mar­tin, Lukáč Milan, Makar Róbert, Makar Vác­lav­ko­vá Kate­ři­na, Mel­čá­ko­vá June­ko­vá Věru­na, Mucho­vá Cle­opat­ra, Oro­lí­no­vá Kata­rí­na, Pacúch Dušan, Patú­co­vá Karin, Piač­ka Igor, Raš­la Milan, Rol­ler Peter, Ron­čá­ko­vá Bože­na, Sar­va­šo­vá Yve­ta, Seke­la Dušan, Slá­ni­ko­vá Iva­na, Struč­ka Pavol, Szit­tay Róbert, Tká­či­ko­vá Eva, Toma­no­vá Ive­ta, Turoň Július, Zhang Paolo (Shu­gu­ang), Zim­ko­vá Mili­na, Žit­ňa­no­vá Tatia­na

Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie:

Mar­tin Kráľ, Pat­rik Kova­čov­ský

Grand Prix:

Kate­ři­na M. Vác­lav­ko­vá

 

Kurá­to­ri: Dag­mar Srnen­ská, Roman Pope­lár, Bohun­ka Haj­na­lo­vá

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá