Výmen­ný slo­ven­sko-rumun­ský výstav­ný pro­jekt

Mies­ta kona­nia: Galé­ria UMELKA, Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va, Slo­ven­sko

UNESCO Cul­tu­ral Cen­ter “Ionel Per­lea” Slo­bo­zia, Rumun­sko

Kurá­tor:               Dan Tudor Tru­icá

Pro­duk­cia:             Andy Křís­tek Kozá­ro­vá, Vero­ni­ka Jelen­čí­ko­vá, Marián Macháč

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Pavol Kráľ, Robert Makar, Alojz Dra­hoš, Kata­rí­na Kis­soc­zy, Květo­sla­va Fulie­ro­vá, Dušan Pacúch, Ive­ta Toma­no­vá, Sta­ni­slav Bubán, Viole­ta Báz­lik Krá­lo­vá, Maria Bidel­ni­co­vá, Mar­ta Kiss, Nadež­da Koy­šo­vá, Jozef Srna, Igor Piač­ka, Mar­tin Král, Michal Tur­ko­vič.