s medzi­ná­rod­nou účas­ťou

súčas­ťou výsta­vy bola pre­zen­tá­cia prác oce­ne­ných auto­rov z roku 2013:

 Rai­ja Joki­nen (Fín­sko), Ive­ta Mihá­li­ko­vá (Slo­ven­sko), Zuza­na Mar­ti­nu­so­vá a Ale­xan­dra Opol­du­so­vá (Slo­ven­sko)

a sprie­vod­ná výsta­va Zla­tý fond Lit­vy

 

Kurá­tor­ka: Sil­via Fedo­ro­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá