Expre­sia / Manie­riz­mus / His­tó­rie

Kurá­tor: Richard Gre­gor

Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá