Kurá­tor­ky výsta­vy: Mag­da­lé­na Kam­ha­lo­vá, Mária Hor­vát­ho­vá

Vysta­vu­jú­ci auto­ri, čle­no­via ZMS:

JOZEF BARINKA, ROZÁLIA DARÁZSOVÁ, ALOJZ DRAHOŠ, VLADIMÍR DURBÁK, EVA DUŠENKOVÁ, ONDREJ ĎURIAN, GABRIELA GÁSPÁROVÁ-ILLÉŠOVÁ, EVA HARMADYOVÁ, MIROSLAV HRIC, PAVEL KÁROLY, JÁN KORKOŠ, MILAN KOŽUCH, DUŠAN KRÁLIK, MILAN LUKÁČ, KLIMENT MITURA, ŠTEFAN NOVOTNÝ, MÁRIA POLDAUFOVÁ, MARIÁN POLONSKÝ, BRANISLAV RÓNAI, MIROSLAV RÓNAI, JURAJ SAPARA, LADISLAVA SNOPKOVÁ, IMRICH SVITANA, ALEXANDER VIKA

Hos­tia Zdru­že­nia medai­lé­rov Slo­ven­ska:

STANISLAV KIČA, MILAN STRUHÁRIK

In memo­riam:

JOZEF KAROL HÖGER, ŠTEFAN HUDZÍK, LADISLAV PRÍTEL