Orga­ni­zá­tor: Zdru­že­nie medai­lé­rov Slo­ven­ska, NBS — Múze­um min­cí a medai­lí Krem­ni­ca
Kurá­tor­ka: Ľuba Belo­hrad­ská

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá