Rekon­štruk­cia sa usku­toč­ni­la za finanč­nej pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tú­ry SR a Nadá­cie SPP
Dodá­va­teľ sta­veb­ných prác: HVH spol. s r.o.
Autor pro­jek­tu: Ing.arch. Ale­xan­der Lami

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá