13. roč­ník výsta­vy tex­til­ných minia­túr

Samos­tat­ná výsta­va japon­skej umel­ky­ne Yuky Kawai, kto­rej prá­ce boli oce­ne­né na výsta­ve ZOOM v roku 2009

Samos­tat­ná kolek­cia oce­ne­ných auto­riek z minu­lé­ho roku: Mária Hro­ma­do­vá,  Blan­ka Šper­ko­vá, Ľubo­mí­ra Abra­há­mo­vá.

 

Kurá­tor­ky: Sil­via Fedo­ro­vá, Eri­ka Gre­gu­šo­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá