Slo­ven­ská výtvar­ná únia po úspeš­nej výstav­nej pre­mi­é­re v Komár­ne v roku 2017 s rados­ťou pri­ja­la ďal­šiu ponu­ku spo­lu­prá­ce od Zdru­že­nia pre ume­lec­ký a kul­túr­ny roz­voj Podu­naj­ska PRO ARTE DANUBIÍ. Ten­to krát do Galé­rie Limes pri­ná­ša­me rein­šta­lá­ciu výsta­vy úžit­ko­vé­ho ume­nia VI. Bie­ná­le FORMA, kto­ré sa bra­ti­slav­ské­mu pub­li­ku pred­sta­vi­lo v októb­ri v Galé­rii UMELKA.

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Zuza­na Augs­tí­no­vá – Bote­ko­vá, Michal Ber­ger, Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Blan­ka Cep­ko­vá, Erich Čer­naj, Ľubo­mír Déči, Dušan Demo­vič, Ondrej Eliáš, Lucia Fabiá­no­vá, Sil­via Fedo­ro­vá, Iva­na Fil­ko­ro­vá, Beáta Ger­bo­co­vá, Eri­ka Gre­gu­šo­vá, Milan Han­ko, Peter Heri­ban, Mária Hro­ma­do­vá, Zuza­na Hro­ma­do­vá, Bra­ni­slav Jelen­čík, Dušan Křís­tek a Peter W. Haas, Jana Made­ro­vá, Matúš Maťát­ko, Robert Par­šo, Mili­ca Pod­stre­len­co­vá, Mar­tin Rosen­ber­ger, Zuza­na Rudy­o­vá, Vero­ni­ka Selin­ge­ro­vá, Anton Slá­dek, Ján Šev­čík, Mária Šil­ber­ská, Jena Šim­ko­vá, Zuza­na Šuja­no­vá, Tibor Uhrín.

Kurá­tor­ka: Bohun­ka Zame­co­vá

Sprie­vod­ným podu­ja­tím k výsta­ve je bese­da k aktu­ál­nym otáz­kam kul­túr­nej poli­ti­ky s pred­se­dom SVÚ P. Krá­ľom, kto­rá sa usku­toč­ní pred otvo­re­ním výsta­vy – 23. feb­ru­ára o 14:30 v Monar­chia CAFÉ (Nádvo­rie Euró­py 3, Komár­no).

Výsta­vu z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.