Súčas­ná por­trét­na foto­gra­fia nových čle­nov Zdru­že­nia slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov

Kurá­tor­ka: Micha­e­la Bosá­ko­vá

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Kari­na Goli­so­vá, Dušan Kochol, Ľuboš Kot­lár, Zuza­na Pus­tai­ová

Foto­gra­fie albu­mu (cre­dits): Zuza­na Pus­tai­ová