Kurá­tor výsta­vy: Mgr. art. Miro­slav Daub­ra­va  ArtD.

Mana­žér, pro­duk­cia výsta­vy: Mgr. art. Naďa Šimu­no­vá

Gra­fic­ká spo­lu­prá­ca: Ing. arch. Ľubi­ca Balo­go­vá

 

Ten­to pro­jekt pod­po­ril z verej­ných zdro­jov Fond na pod­po­ru ume­nia.

Zbier­ko­vé pred­me­ty zapo­ži­čal Diva­del­ný ústav – Múze­um Diva­del­né­ho ústa­vu

Diva­del­ný ústav je štát­na prís­pev­ko­vá orga­ni­zá­cia zria­de­ná Minis­ter­stvom kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky.