Pries­to­ro­vá kom­po­zí­cia s tex­ta­mi mate­ma­ti­kov a die­la­mi výtvar­ných umel­cov je inšpi­ro­va­ná teóri­ou fyzi­ka Wer­ne­ra Hei­sen­ber­ga.

 

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Mária Balá­žo­vá, Bla­žej Baláž, Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná, Mar­ce­la Kup­čí­ko­vá, Peter Man­dz­juk, Šte­fan Šol­tis, Danie­la Veli­cho­vá, Gab­rie­la Vozá­ri­ko­vá

 

Kurá­tor­ka: Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá