Orga­ni­zá­tor: Spo­loč­nosť maďar­ských výtvar­ných umel­cov v Slo­ven­skej repub­li­ke

Kurá­tor­ka: Kin­ga Sza­bó

Výsta­vu finanč­ne pod­po­ri­lo Minis­ter­stvo kul­tú­ry Slo­ven­kej Repub­li­ky a Zdru­že­nie maďar­ských ume­lec­kých spol­kov

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá