Cyk­lus výstav

veno­va­ný 100. výro­čiu naro­de­nia hudob­né­ho skla­da­te­ľa

Orga­ni­zá­tor: EPLIDA Pod­po­ra ume­nia

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá