Kurá­tor­ka: Ľuba Belo­hrad­ská

Kon­cep­cia, dizajn pries­to­ru a gra­fi­ka: Soňa Sadil­ko­vá

Podu­ja­tie z verej­ných zdro­jov pod­po­ril FOND NA PODPORU UMENIA