s medzi­ná­rod­nou účas­ťou

súčas­ťou výsta­vy bola pre­zen­tá­cia prác oce­ne­ných auto­riek z roku 2014:

Mag­da­le­na Kles­zy­ńs­ka (Poľ­sko), Pat­rí­cia Klöck­le­ro­vá (Slo­ven­sko) a Danie­la Baro­cho­vá z Čes­kej repub­li­ky   

a sprie­vod­ná výsta­va

Her­ba­rium of Rin­ko­to — tex­til­né minia­tú­ry litov­skej umel­ky­ne Jura­te Pet­rus­ke­vi­cie­ne pod náz­vom

 

Kurá­tor­ka: Sil­via Fedo­ro­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá