Orga­ni­zá­tor: Zdru­že­nie tex­til­ných výtvar­ní­kov TxT

Kurá­tor: Ágnes Sch­ramm

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá