Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Pat­rik Šev­čík, Igor Ben­ca

Kurá­tor: Robert Makar

Výsta­va pred­sta­vu­je tvor­bu dvoch význam­ných stre­do­európ­skych gra­fi­kov z prie­re­zo­vé­ho hľa­dis­ka aktu­ál­nych osob­ných ten­den­cii v porov­na­ní z ustá­le­ný­mi cykla­mi roz­mer­ných rea­li­zá­cii. Ďal­ším význam­ným myš­lien­ko­vým „pojid­lom“ (ter­mín čas­to pou­ží­va­ný vo výtvar­nom ume­ní) je fakt, že auto­ri pou­ží­va­jú výtvar­né náme­ty a výtvar­né pros­tried­ky ako vizu­ál­nu repre­zen­tá­ciu. Repre­zen­tá­ciu v zmys­le Fou­caul­tov­ské­ho filo­zo­fic­ké­ho odka­zu. Repre­zen­tá­ciu vizu­ál­nych náme­tov, kto­ré sa po vnú­tor­nej výtvar­nej ana­lý­ze ocit­nú vo svo­jej vyab­s­tra­ho­va­nej podo­be a sú vše­obec­né, pred­po­kla­da­teľ­né, komu­ni­ka­tív­ne a kon­cen­tru­jú všet­ky význa­my do jed­né­ho repre­zen­ta­tív­ne­ho náme­tu — posols­tva.

Text k okol­nos­tiam a cel­ko­vej situ­ácii
Výsta­va Núdzo­vý stav rea­gu­je na aktu­ál­ne uda­los­ti a stav spo­loč­nos­ti. Šíre­nie koro­na­ví­ru­su spô­so­bu­je kolaps v pod­ni­koch, ale aj v kul­túr­nych inšti­tú­ciách a galé­riách…
Po dvoch samos­tat­ných v časo­vom sle­de po sebe idú­cich výsta­vách sa auto­ri Igor Ben­ca a Pat­rik Šev­čík v kurá­tor­skej kon­cep­cii Rober­ta Maka­ra roz­hod­li o vytvo­re­nie spo­loč­nej výsta­vy. Táto výsta­va má jed­no špe­ci­fi­kum, že ju mož­no vidieť iba vo for­me foto­gra­fií na inter­ne­te. Slov­né spo­je­nie Núdzo­vý stav tak dostá­va napl­ne­nie, keď nie je mož­né galé­riu nav­ští­viť a výsta­vu reál­ne vidieť. (Pat­rik Šev­čík)