súčas­ná slo­ven­ská scé­no­gra­fia a súčas­ná drá­ma

Eva Ráco­vá, Pavol Andraš­ko, Tom Cil­ler, Jer­guš Opr­šal

Orga­ni­zá­tor: Diva­del­ný ústav Bra­ti­sla­va

Par­tner: Slo­ven­ská výtvar­ná únia

Odbor­ná kon­cep­cia: Roma­na Mali­ti

Gra­fic­ká kon­cep­cia: Ján Triaš­ka

Rea­li­zá­cia: Miro­slav Daub­ra­va

Rea­li­zá­cia výsta­vy v rám­ci 4. roč­ní­ka fes­ti­va­lu insce­ná­cií súčas­nej slo­ven­skej a sve­to­vej drá­my NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá