Indi­vi­du­ál­na pre­hliad­ka výstav: Člo­vek divad­la —  Miod­rag Tabač­ki a Scé­no­gra­fia — Juraj Fáb­ry (výsta­vy v rám­ci Medzi­ná­rod­né­ho diva­del­né­ho fes­ti­va­lu Nová dráma/New Dra­ma 2009, uspo­ria­da­teľ Diva­del­ný ústav)
Odbor­ný sprie­vod – Pavol Kráľ, akad. mal., s výkla­dom na témy:
Budo­va býva­lej Ume­lec­kej bese­dy, dnes budo­va Slo­ven­skej výtvar­nej únie, kul­túr­na pamiat­ka SR – his­tó­ria, klu­bo­vá a spol­ko­vá čin­nosť od r. 1920 po súčas­nosť (1920 vznik, vývoj kul­túr­nych vzťa­hov a klu­bo­vej čin­nos­ti kul­túr­nej obce, osob­nos­ti – lite­rá­ti, diva­del­ní­ci, hudob­ní­ci, výtvar­ní­ci na Slo­ven­sku, 1989 — vznik hnu­tia Verej­nosť pro­ti nási­liu, …) a akti­vi­ty, čin­nos­ti a per­spek­tí­vy Slo­ven­skej výtvar­nej únie, naj­väč­šej orga­ni­zá­cie pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov na Slo­ven­sku.

KLUB UMELCOV


Indi­vi­du­ál­na pre­hliad­ka výsta­vy:
Naresh Kapu­ria: „Inšpi­rá­cie – Ins­pi­ra­ti­on“ (Uspo­ria­da­teľ India klub) za účas­ti auto­ra,  význam­né­ho indic­ké­ho výtvar­ní­ka Nares­ha Kapu­riu, drži­te­ľa mno­hých medzi­ná­rod­ných cien

O múze­ách a galé­riách netra­dič­ne — PhDr. Bohu­mír Bach­ra­tý, CSc. a Mag­da­lé­na Mod­ro­vi­čo­vá. Pred­náš­ka spo­je­ná s dis­ku­si­ou

Hudob­né vystú­pe­nie Igo­ra Báz­li­ka (kla­vír) a Jura­ja Ulič­né­ho (hus­le)

 

http://www.muzeum.sk/nocmuzeiagalerii/nmg2009/

http://www.muzeum.sk/nocmuzeiagalerii/nmg2009/?obj=svu

 

Foto­gra­fie albu­mu: Pavol Kráľ