Výsta­va Afri­ka — divo­či­na v srd­ci je tre­tia a zatiaľ naj­väč­šia kolek­cia foto­gra­fií reno­mo­va­nej spo­loč­nos­ti Nati­onal Geog­rap­hic, kto­rá sa pred­sta­vu­je na Slo­ven­sku. Expo­zí­cia pred­sta­vu­je výber z naj­lep­ších foto­gra­fií divo­kej prí­ro­dy čier­ne­ho kon­ti­nen­tu od špič­ko­vých auto­rov reno­mo­va­nej spo­loč­nos­ti Nati­onal Geog­rap­hic. Nene­chaj­te si ujsť krás­ne i dra­ma­tic­ké foto­gra­fie zvie­rat od súčas­né­ho šéf­re­dak­to­ra Nati­onal Geog­rap­hic Chri­sa John­sa, pohľa­dy na Afri­ku z vtá­čej per­spek­tí­vy Rober­ta Haa­sa ale­bo fas­ci­nu­jú­ce obra­zy zo živo­ta pôvod­ných kme­ňov žijú­cich oko­lo eti­óp­skej rie­ky Omo mimo­riad­ne­ho foto­gra­fa Gian­ni Gian­san­ti­ho (dvor­ný foto­graf Jána Pav­la II.). Výsta­vu dopĺňa uni­kát­na kolek­cia kamen­ných sôch zo Zim­bab­we, fil­mo­vá pro­jek­cia z diel­ne vyni­ka­jú­ce­ho doku­men­ta­ris­tu vzdia­le­ných sve­tov Paľa Bara­bá­ša, foto­gra­fic­ké medai­ló­ni­ky Mar­ti­na Niko­dý­ma a Rudol­fa Šva­říč­ka, ukáž­ky afric­kej prí­ro­dy (vie­te ako vyze­rá leb­ka leva?) aj v podo­be živých rybiek z jaze­ra Malawi.…to všet­ko v atrak­tív­nej inšta­lá­cii s pôso­bi­vou hud­bou.

 

Kurá­tor: Pavel Rados­ta

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá