Orga­ni­zá­tor: Vyso­ká ško­la výtvar­ných ume­ní v Bra­ti­sla­ve — Kated­ra archi­tek­to­nic­kej tvor­by

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá