Orga­ni­zá­tor: Diva­del­ný ústav Bra­ti­sla­va

Par­tner: Slo­ven­ská výtvar­ná únia

Rea­li­zá­cia: Vie­ra Bure­šo­vá, Miro­slav Daub­ra­va

Rea­li­zá­cia výsta­vy v rám­ci 5. roč­ní­ka fes­ti­va­lu insce­ná­cií súčas­nej slo­ven­skej a sve­to­vej drá­my NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2009

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá