Nosi­teľ Ceny Zdru­že­nia his­to­ri­kov moder­né­ho výtvar­né­ho ume­nia na celo­slo­ven­skej výsta­ve Ume­nie 2007

Orga­ni­zá­tor: Zdru­že­nie his­to­ri­kov moder­né­ho výtvar­né­ho ume­nia

Kurá­tor­ka: Dag­mar Srnen­ská

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá