Dru­hý roč­ník Juni­or Design Fest 2014 je medzi­ná­rod­ná súťaž­ná pre­hliad­ka prác stred­ných ume­lec­kých škôl z Čiech, Slo­vin­ska, Maďar­ska, Rakús­ka a Slo­ven­ska so zame­ra­ním na pro­duk­to­vý dizajn a dizajn vizu­ál­nych komu­ni­ká­cií. Záš­ti­tu nad podu­ja­tím pre­vza­li minis­ter škols­tva p. Dušan Čap­lo­vič, župan BSK p. Pavol Fre­šo a pri­má­tor Bra­ti­sla­vy p. Milan Ftáč­nik. Štu­dent­ské prá­ce hod­no­ti­la odbor­ná poro­ta pod vede­ním rekto­ra VŠVU p. Sta­ni­sla­va Stan­kó­ci­ho.

 

Orga­ni­zá­tor: ŠUV Jose­fa Vydru

 

Vysta­vu­jú­ce ško­ly: Ľub­ľa­na, Buda­pešť, Graz, Ostra­va, Uher­ské Hra­diš­tě, Svět­lá nad Sáza­vou, Valaš­ské Mezi­ří­čí, Koši­ce, Ružom­be­rok, Levi­ce, Ten­čín, Krem­ni­ca, Led­nic­ké Rov­ne, Bra­ti­sla­va

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá