4. roč­ník medzi­ná­rod­nej pre­hliad­ky dizaj­nu stred­ných ume­lec­kých škôl

Orga­ni­zá­tor: Ško­la úžit­ko­vé­ho výtvar­níc­tva Jose­fa Vydru a občian­ske zdru­že­nie ŠUPKA

Záš­ti­ta: minis­ter­ka škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR Mar­ti­na Luby­o­vá a župan Bra­ti­slav­ské­ho samo­správ­ne­ho kra­ja Juraj Dro­ba

Vysta­vu­jú­ce ško­ly: Kato­vi­ce, Pre­šov, Ružom­be­rok, Graz, Krem­ni­ca, Pra­ha, Ostra­va, Bra­ti­sla­va, Led­nic­ké Rov­ne, Uher­ské Hra­diš­te, Kame­nic­ký Šenov, Koši­ce, Tren­čín, Levi­ce